اساسنامه انجمن صنفی

كارفرمایان شركتهای تبلیغاتی ایران

 

فصل اول: كلیات

ماده ١:
نظر به اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده ١٣١ قانون كار و به منظور حفظ حقوق، دفاع از منافع مشترك حرفه ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضای انجمن، با رعایت حفظ منافع جامعه، با توجه به مقررات قانونی و كوشش در بالا بردن سطح آگاهی های اعضا، انجمن صنفی كارفرمایان شركتهای تبلیغاتی ایران با اساسنامه زیر تشكیل می گردد.

ماده ٢ - نام انجمن صنفی (سندیكا)، تعریف انجمن صنفی، مدت، حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی آن:
نام انجمن عبارت است از «انجمن صنفی كارفرمایان شركتهای تبلیغاتی ایران» كه مجموعه ای از كارفرمایان شركتهای تبلیغاتی ایران با اهداف صنفی (مستقل از تمام احزاب و گروههای سیاسی) است و با رعایت شرایط مندرج در این اساسنامه و آئین نامه و نظامنامه انجمن در حرفه تبلیغات فعالیت می نمایند و با مدت نامحدود تشكیل و در این اساسنامه به اختصار «انجمن صنفی» نامیده می شود.
حوزه فعالیت انجمن صنفی حوزه جغرافیایی سراسر ایران و در صورت لزوم و با كسب مجوز از مراجع ذیربط، خارج از كشور بوده، اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مركزی به شرح ذیل است:
تهران. بزرگراه جلال آل احمد. مابین پلهای نصر و آزمایش. پلاك ١٤٧. طبقه سوم. واحد پنج.
تلفن: ٨٨٢٦٩٩٠٣   فكس: ٨٨٢٦٩٨٨٣
تبصره ١- هیئت مدیره می تواند هر زمان كه ایجاب نماید، اقامتگاه قانونی انجمن صنفی را تغییر داده و مراتب را همزمان با انتشار در یكی از روزنامه های كثیر الانتشار كه به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد، به اطلاع وزارت كارواموراجتماعی برساند ولی در هر حال مركز اصلی انجمن واقع در استان تهران خواهد بود.

تبصره ٢- روزنامه كثیر الانتشار جهت درج آگهی های انجمن صنفی روزنامه همشهری می باشد.

ماده ٣ - تعاریف:
١ـ شركتهای تبلیغاتی: مجموعه های تخصصی انتفاعی هستند كه در سه حوزه ذیل فعالیت می كنند:
١-٣: آژانس ها شركتهایی هستند كه در یك یا چند و یا همه امور ذیل فعالیت دارند.
الف- ارایه مشاوره در امر بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی.
ب- ایده پردازی، طراحی و برنامه ریزی، نظارت و اجرای پروژه های تبلیغاتی.
ج- برنامه ریزی و مدیریت اجرای تبلیغ در رسانه ها.
٢-٣: شركتهای رسانه ای شركتهایی هستند كه تصدی و یا اداره تبلیغ در یك یا چند رسانه را به عهده دارند.
٣-٣: شركتهای خدمات تبلیغ شركتهایی هستند كه به ارایه خدمات تبلیغات اشتغال دارند.

٢ـ تبلیغات: صنعت تبلیغات مجموعه ای از معلومات حرفه ای، مهارت ها و تخصص هاست كه با استفاده از علوم، فنون و ابزارهای گوناگون، بر اساس اصول و قواعد حرفه ای برای انتقال پیام سفارش دهندگان به مخاطبین، مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده ٤ - اهداف انجمن:
١-٤: اعتلای حرفه تبلیغات ایران.
٢-٤: ایجاد یك نظام حرفه ای برای توسعه فعالیت های حرفه تبلیغات ایران.
٣-٤: همراهی و همكاری با نهادهای سیاستگذار تبلیغات بازرگانی در نظام جمهوری اسلامی ایران، برای مطالعه و تعیین
خط مشی و روش های علمی حرفه تبلیغات كشور.
٤-٤: حضور فعال به عنوان یك مرجع تخصصی و ذیصلاح در مسایل حقوقی حرفه ای در كلیه زمینه های مربوط به حرفه تبلیغات در داخل و خارج كشور.
٥-٤: هدایت اعضا به شناخت و رعایت حقوق سفارش دهنده بر اساس عرف حرفه تبلیغات و قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران.

ماده ٥ - حقوق و وظایف اساسی انجمن صنفی:
١-٥: كوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به
منظور نیل به اهداف انجمن.
٢-٥: دریافت ورودیه، حق عضویت و كمكهای مالی داوطلبانه اعضا.
٣-٥: همكاری در جهت تاسیس، تقویت و گسترش شركتهای تعاونی مرتبط با فعالیت انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.
٤-٥: حمایت، دفاع و پشتیبانی از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا به طور اعم از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و ملی.
٥-٥: كوشش در تشكیل باشگاههای فرهنگی و ورزشی با رعایت مقررات قانونی و به منظور برخورداری اعضا از امكانات آنان.
٦-٥: خرید، فروش و تملك اموال منقول و غیر منقول انجمن به نام انجمن و به حساب انجمن مشروط بر آنكه به قصد تجارت
و جلب نفع نباشد.
٧-٥: انعقاد پیمانهای دسته جمعی كار در حدود مقررات قانونی.
٨-٥: جلب پشتیبانی مراجع دولتی و ملی نسبت به هدفهای انجمن.
٩-٥: پیوستن به انجمنهای صنفی همگن به منظور تشكیل كانون مربوط و یا عضویت در كانون انجمن های صنفی استان و كانون عالی انجمنهای صنفی پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.
١٠-٥: عضویت و یا برقراری ارتباط با تشكل ها و سازمان های داخل و خارج از ایران در چار چوب فعالیت های صنفی و بر اساس قوانین و مقررات كشور.
١١-٥: صدور كارت عضویت برای اعضا و شناسایی فعالین صنفی واجد شرایطعضویت.
١٢-٥: همكاری با وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط در ایجاد مراكز تحقیقاتی و آموزشی در زمینه تبلیغات.
١٣-٥: كوشش در جهت معرفی نقش، مسئولیت و توانایی های این حرفه به جامعه.
١٤-٥: برقراری ارتباط با كلیه وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و مجامع برای تدوین قوانین مورد نیاز حرفه تبلیغات، رفع مشكلات حقوقی و صنفی و همكاری در پروژه های ملی.
١٥-٥: ارایه نظركارشناسی به مراجع ذیربط، بررسی و تشخیص صلاحیت فنی، ارزشیابی كیفی كارهای تخصصی، درجه بندی، تایید سابقه فعالیت حرفه ای متقاضیان صدور و یا تمدید پروانه فعالیت تبلیغاتی پس از كسب مجوز از مراجع ذیصلاح از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
تبصره: كلیه نظرات كارشناسی انجمن پس از تصویب هیئت مدیره به مراجع مربوطه اعلام می شود.
١٦-٥: معرفی كارشناس رسمی به مراجع حقوقی و قضایی با تصویب هیئت مدیره انجمن.
١٧-٥: تدوین نظامنامه حرفه ای و آئین نامه های تخصصی،  بررسی تعرفه های حق الزحمه و پیشنهاد قراردادهای
همسان ( تیپ ).
١٨-٥: انجام امور آموزشی و تحقیقات حرفه ای برای اعضا و ایجاد سایت اینترنتی، جمع آوری اسناد، آمار و اطلاعات، كتب و نشریات و مجلات علمی- تخصصی و دیگر موارد مورد نیاز حرفه و انتشار كتاب ها، مجلات و نشریات مورد نیاز حرفه با كسب اجازه از مراجع ذیصلاح.
١٩-٥: حمایت از حرفه تبلیغات كشور در كسب اعتبار بین المللی.
٢٠-٥: كوشش در ایجاد تسهیلات برای ارایه خدمات و توانایی های تخصصی اعضا در خارج از مرزهای ایران.
٢١-٥: برگزاری جشنواره ها، نمایشگاهها، همایش ها و مسابقات حرفه ای با رعایت موازین و مقررات قانونی.
٢٢-٥: اطلاع رسانی به موقع انجمن در خصوص اقدامات انجام شده و نتایج حاصله به كلیه اعضا.
٢٣-٥: دریافت، نشر و اعلام بخشنامه های دولتی مربوط به حرفه بین اعضا.
٢٤-٥: آگاه نمودن اعضا به قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران در مورد حفظ حقوق مصرف كننده و الزام اعضا به رعایت آن.
٢٥-٥: تدوین نظامنامه های داخلی به منظور تسهیل در ایجاد مناسبات و ارتباطات حرفه ای، برای گسترش و تامین
بالاترین بازده فنی- حرفه ای.
٢٦-٥: كوشش در ایجاد هماهنگی بین گروههای مختلف تخصصی مرتبط، به منظور دستیابی به دیدگاه های مشترك
حرفه ای برای بالا بردن سطح كیفی حاصل كار اعضا.
٢٧-٥: تاسیس كمیته های تخصصی حرفه ای برای پیشبرد اهداف انجمن در چارچوب وظایف و اهداف مندرج در این اساسنامه.
٢٨-٥: تاسیس شعبه های انجمن در سراسر كشور بر اساس آئین نامه داخلی.

  فصل دوم : شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی

ماده ٦:
عضویت كلیه كارفرمایان واجد شرایط این اساسنامه در انجمن صنفی آزاد است و هیچ كس را نمی توان به قبول عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت در آن منع كرد.

ماده ٧ - عضو اصلی:
هر كارفرمایی كه شركت تبلیغاتی متبوع وی، اصول اساسنامه، مفاد آئین نامه ها، نظامنامه ها، دستور العمل ها، مقررات، ضوابط و شئون (حرفه ای) انجمن را پذیرفته و شرایط عضویت مندرج در این اساسنامه را دارا بوده و احراز شرایط وی به تایید هیئت مدیره برسد، عضو اصلی نامیده می شود.
تبصره: عنوان كارفرمایان در این اساسنامه به مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره شركت تبلیغاتی اطلاق می شود كه توسط آن شركت به طور رسمی به انجمن معرفی گردد.

ماده ٨ - شرایط عضویت:
كلیه كارفرمایان شركتهای تبلیغاتی درصورت دارا بودن شرایط زیرمی توانند به عضویت این انجمن درآیند:
١-٨: دارا بودن تابعیت ایران.
٢-٨: دارا بودن حداقل ٢٥ سال تمام سن.
٣-٨: دارا بودن مدرك تحصیلی حداقل دیپلم.
٤-٨: اقامت در حوزه فعالیت انجمن و شاغل در شركت دارای مجوز معتبر كانون تبلیغاتی و آگهی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
٥-٨: نداشتن محكومیت كیفری موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی.
٦-٨: قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی اركان انجمن.
٧-٨: پرداخت حق  عضویت به طور مرتب.
٨-٨: اشتغال در حرفه تبلیغات.
٩-٨: تكمیل فرم عضویت و ارایه مدارك لازم.
١٠-٨: معرفی ٣ نفر از اعضا اصلی به عنوان معرف.
١١-٨: متدین به یكی از ادیان رسمی كشور.

تبصره ١: چنانچه متقاضی عضویت، كلیه شرایط فوق را دارا بوده ولی اقدام به تاسیس شركت نكرده باشد مكلف است حداكثر ظرف مدت ٦ ماه پس از اعلام كتبی هیئت مدیره نسبت به تاسیس شركت اقدام نماید و در این مدت صاحب امتیاز و یا مدیر مسئول كانون می تواند به عنوان عضو اصلی در انجمن شركت كند. در صورت عدم تاسیس شركت در طول مدت یاد شده هیئت مدیره موظف است طی اخطار كتبی فرصتی ٣ ماهه تعیین كند بدیهی است پس از انقضای این مهلت و در صورت عدم تاسیس شركت،عضویت نامبرده در انجمن لغو خواهد شد.

تبصره ٢: هرگونه تغییر در شرایط عضویت انجمن باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد. هیئت مدیره طبق ضوابط مصوب مجمع عمومی، ملزم به پذیرش عضویت متقاضیان می باشد، چنانچه تقاضای بعضی از متقاضیان بنا به دلایلی از سوی هیئت مدیره پذیرفته نشود و یا عضویت ایشان از طرف هیئت مدیره سلب شود، متقاضی می تواند اعتراض خود را در اولین جلسه مجمع عمومی عادی مطرح كند و تصمیمات مجمع مذكور در این مورد قطعی و لازم الاجرا است.

ماده ٩ - مواردی كه سبب تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی می گردد عبارتنداز:
١-٩: عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به بند٧ ماده ٨ و ماده ١٢ این اساسنامه (با اعلام مسئولان مالی انجمن)
٢-٩: عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه ها و تصمیمات قانونی هر یك از اركان انجمن ( با اعلام هیئت مدیره انجمن ).
٣-٩: از دست دادن هر یك از شرایط مندرج در ماده ٨ این اساسنامه.
٤-٩: آراء صادره از مراجع قضایی كشور و مراجع حل اختلاف.
٥-٩: تغییر شغل و عدم اشتغال در حرفه تبلیغات بیش از شش ماه.
تبصره: در مورد بندهای ١ و ٢ عضویت شخص موردنظر تا تشكیل مجمع عمومی به حالت تعلیق درآید تا زمان رفع تعلیق در مجمع عمومی حق رای نخواهد داشت.

ماده ١٠ - چگونگی تامین بودجه و منابع درآمد انجمن صنفی:
بودجه یا منابع مالی انجمن از طریق دریافت ورودیه، حق عضویت و كمكهای مالی داوطلبانه اعضا به شرح زیر تامین می شود.
١-١٠: ورودیه: توسط هیئت مدیره پیشنهاد و به تایید مجمع عمومی فوق العاده می رسد و فقط برای یكبار دریافت می شود.
٢-١٠: حق عضویت سالانه اعضا: مبلغی است كه توسط هیئت مدیره انجمن پیشنهاد شود و به تایید مجمع عمومی فوق العاده می رسد.
٣-١٠: كمك مالی داوطلبانه: اعضا و غیر اعضا، مشروط بر آنكه در امور انجمن مداخله ننمایند و به تایید كتبی و موافقت قبلی وزارت كار و امور اجتماعی رسیده باشد.
٤-١٠: درآمدحاصل ازانجام فعالیت هایی ازقبیل برگزاری دوره های آموزشی برای اعضا، نمایشگاهها، انتشارات، برگزاری سیمنارهای گوناگون و سایر فعالیت هایی كه مغایرتی با اهداف غیر تجاری انجمن نداشته باشد.
تبصره- انجمن باید دارای حداقل ٢ دفتر با عنوانهای دفتر ثبت عضویت و دفتر امور مالی باشد.

ماده ١١:
كلیه اعضا باید همه ساله ( طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ) حق عضویت خود را مرتباً به خزانه دار پرداخت و یا به حساب بانكی كه انجمن تعیین و اعلام می كند واریز و رسید بانكی را به خزانه دار تسلیم و خزانه دار موظف است پس از دریافت رسیدهای حق عضویت، وصول آن را با صدور و تحویل قبض های چاپی شماره دار عضویت اعلام دارد.
تبصره ١: دریافت و جمع آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض های چاپی شماره دار باشد و به امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه دار انجمن برسد.
تبصره ٢: مبالغی كه به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می شود قابل استرداد نیست.
تبصره ٣: هیئت مدیره و دبیر نمی توانند منابع مالی انجمن را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برسانند.

ماده ١٢:
چنانچه هر یك از اعضا ظرف مدت سه ماه پس از پرداخت ورودیه (در خصوص اعضا جدید) و یا تا پایان خرداد ماه هر سال بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خود داری نماید، از طرف خزانه دار به آنان كتباً اخطار می شود، در صورتی كه حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از اخطار، عضو مورد اشاره اقدام به پرداخت حق عضویت ننماید، با تصویب هیئت مدیره عضویت نامبرده در انجمن به حالت تعلیق در می آید اخراج یا قبول مجدد ایشان در اختیارات مجمع عمومی باشد.
تبصره ١: تشخیص موجه و یا غیر موجه بودن عذر اعضا با رأی اكثریت هیئت مدیره است.

  فصل سوم- شرایط انتخاب شنوندگان - هیأت مدیره- بازرسان- هیأت داوری

ماده ١٣ - كاندیداهای عضویت در هیأت مدیره، هیأت داوری و بازرسان باید دارای شرایط زیر باشند:
١ ـ دارا بودن تابعیت ایران.
٢ ـ داشتن حداقل ٣٠ سال تمام سن.
٣ ـ داشتن حداقل تحصیلات دیپلم.
٤ ـ اقامت در حوزه فعالیت انجمن و شاغل در حرفه تبلیغات.
٥ ـ داشتن دست كم ٥ سال سابقه فعالیت در زمینه حرفه تبلیغات با ارایه مدارك قابل قبول.
٦ ـ قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه و پرداخت حق عضویت تعیین شده.
٧ ـ نداشتن محكومیت كیفری موثر كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد.
٨ ـ متدین به یكی از ادیان رسمی كشور.
٩ـ داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت انجمن منتهی بزمان كاندیداتوری وادامه عضویت درزمان كاندیداتوری وپس از آن.

  فصل چهارم- اركان و تشكیلات انجمن صنفی

ماده ١٤- اركان انجمن صنفی عبارت است از:
١ ـ مجمع عمومی
٢ ـ هیئت مدیره
٣ ـ بازرسان

ماده ١٥:
مجمع عمومی كه عالیترین ركن انجمن صنفی است، از اجتماع اعضا به شرح زیر تشكیل می گردد:
الف- مجمع عمومی عادی هر سال یك بار در سه ماهه اول سال تشكیل خواهد شد و هیئت مدیره موظف به دعوت اعضا خواهد بود دعوت برای تشكیل مجمع عمومی، به وسیله انتشارآگهی در روزنامه همشهری و دعوتنامه كتبی باید روز، ساعت، مكان تشكیل و دستور جلسه بطور روشن قید گردد. از تاریخ انتشار آگهی ویا رؤیت دعوتنامه تا تشكیل مجمع عمومی، باید حداقل ١٥ روز فاصله باشد و حداكثر این فاصله نباید از ٤٥ روز تجاوز نماید.
دعوت مجامع عمومی به تصویب هیئت مدیره خواهد بود. در صورت استنكاف هیئت مدیره، بازرسان می توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند و در صورت خودداری بازرسان، حداقل یك سوم اعضا می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند.
جلسات مجمع عمومی عادی با حضور دست كم نصف بعلاوه یك اعضا رسمیت می یابد و چنانچه مجمع عمومی بار اول به نصاب لازم نرسد، برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت. فاصله دو جلسه مجمع عمومی، نباید از ١٥ روز كمتر و از ٤٥ روز تجاوز نماید. در غیر اینصورت، چنانچه از ٤٥ روز تجاوز نماید، نصاب مجمع مرحله دوم نیز همان نصاب مجمع اول یعنی نصف بعلاوه یك خواهد بود.
ب- مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده- در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیئت مدیره یا بازرسان و یا یک سوم اعضا تشكیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بوده و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود.
تصمیمات مجامع عمومی عادی در كلیه مراحل، با اكثریت نصف بعلاوه یك آراء حاضران نافذ و معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان و اعضای هیئت داوری كه با آراء نسبی خواهد بود.
ج- مجمع عمومی فوق العاده بنا به دعوت هیئت مدیره یا تمامی بازرسان یا حداقل یک سوم اعضا جهت اتخاذ تصمیم در موارد زیر با حضور دست كم دو سوم اعضا تشكیل خواهد شد و چنانچه بار اول این نصاب حاصل نگردد، بار دوم به فاصله حداقل ١٥ روز و حداكثر ٤٥ روز با حضور نصف بعلاوه یك اعضا رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن با اكثریت سه چهارم آرای اعضای حاضر در جلسه نافذ و معتبر خواهد بود.
تبصره ١: دعوت كنندگان مجامع عادی یا فوق العاده مكلفند موضوع و تاریخ تشكیل مجمع را حداقل ١٥ روز قبل از تشكیل بدون احتساب روزهای تعطیل، بطور كتبی به وزارت كار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.
تبصره ٢: شرط شركت اعضا در جلسات مجامع عمومی، داشتن و ارایه كارت عضویت انجمن خواهد بود.
تبصره ٣: اخذ رأی در جلسات مجامع عمومی، مستقیم و علنی است مگر در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان و سایر مواردی كه مجمع تصویب نماید بطور كتبی و مخفی بعمل خواهد آمد.
تبصره ٤: هر یك از اعضای انجمن می تواند وكالت یكی از اعضا را به عهده داشته باشد و به هنگام ثبت نام در فهرست حضور و غیاب، وكالتنامه خود را ارایه دهد.
تبصره ٥: رأی وكالتی در مورد مجمع عمومی فوق العاده پذیرفته نمی گردد.

ماده ١٦:
پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی، ابتدا رئیس هیئت مدیره رسمیت جلسه مجمع عمومی را اعلام خواهد نمودوبلافاصله هیئت رئیسه مجمع مركب از: یك رئیس ویك یا دو نایب رئیس و یك یا دو منشی ازبین اعضای حاضر با رأی اكثریت اعضا انتخاب واداره جلسه را برعهده خواهند گرفت.
چنانچه انتخابات هیئت مدیره و بازرسان و هیئت داوری با یكی از آنها نیز در دستور كار مجمع باشد، هیئت نظارت بر انتخابات مركب از دو نفر از بین اعضای حاضر در جلسه با رأی اكثریت اعضا انتخاب می شوند.
تبصره ١: اعضای هیئت رئیسه مجمع و هیئت نظارت بر انتخابات نباید، خود كاندیدای عضویت در هیئت مدیره و بازرسان باشند.
تبصره ٢: برگزاركنندگان مجامع عمومی موظفند لیستی راآماده نمایند واعضای انجمن را دربدو ورود بمحل تشكیل مجمع راهنمایی نمایند تا مشخصات خود را درلیست اسامی شركت كنندگان در مجمع به خط خوانا نوشته آن را امضا نمایند.

ماده ١٧:
هیئت نظارت موظف است صندوق یا صندوقهایی را برای رأی اعضای مجمع آماده نموده، به رؤیت حاضران برساند و جهت رأی گیری در محل مناسب قرار داده، بر امر رأی گیری نظارت و در پایان رأی گیری و شمارش آرا، نتیجه را پس از تنظیم و امضای صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و مدارك لازم را جهت ثبت، به وزارت كار و امور اجتماعی تسلیم نماید.
تبصره ١: هر یك از رأی دهندگان می توانند نام و نام خانوادگی افراد مورد نظر خود را حداكثر به تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره از بین كاندیداهای هیئت مدیره و حداكثر به تعداد اعضای اصلی هیئت داوری از بین كاندیداهای مربوط و حداكثر تعداد بازرسان اصلی از بین كاندیداهای بازرسان در برگ رأی خود بنویسند.
تبصره ٢: كاندیداهایی كه رأی مساوی بدست آورده اند، باید از طریق قرعه، تقدم و تأخر آنان مشخص شود.

ماده ١٨:
چنانچه اعضای شركت كننده در مجمع عمومی ظرف یك هفته از تاریخ تشكیل مجمع عمومی (بدون احتساب ایام تعطیل)، با ذكر دلایل به چگونگی برگزاری مجمع و یا انجام انتخابات كتباً اعتراض نمایند، هیئت رئیسه مجمع و هیئت نظارت بر انتخابات مكلف خواهند بود، حداكثر ظرف ٧ روز از تاریخ رؤیت اعتراض، به اعتراضات رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضا، خصوصاً اعضای معترض برساند و رونوشت آن را به وزارت كار و امور اجتماعی تسلیم نماید.

تبصره: چنانچه اعتراض یا اعتراض های رسیده وارد باشد، هیئت نظارت، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات، اقدام خواهد نمود.   فصل پنجم- «وظایف و اختیارات مجامع عمومی و مقررات مربوط به آن»

ماده ١٩: وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از:
١ ـ استماع گزارش بازرسان در مورد مسایل مربوط و اتخاذ تصمیم نسبت به آن.
٢ ـ استماع گزارش هیئت مدیره درمورد كارهای انجام شده ورسیدگی واتخاذ تصمیم درمورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه های سال جاری و آتی انجمن.
٣ ـ استماع، رسیدگی واتخاذ تصمیم درمورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی انجمن.
٤ ـ دادن رهنمود و تصویب سیاستهای كلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن.
٥ ـ تعیین روزنامه كثیرالانتشار جهت درج آگهی ها.
٦ ـ بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت درانجمن كه صلاحیت آنان ازسوی هیئت مدیره موردتردید قرار گرفته باشد.
٧ ـ رسیدگی نهایی واخذ تصمیم نسبت به اعتراض كسانی كه طبق مقررات انظباطی این اساسنامه،ازعضویت انجمن معلق یا عزل شده اند.
٨ ـ تصویب تفویض اختیار به هیئت مدیره درمورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی درجهت استیفای حقوق و خواست های قانونی اعضا و كسب امتیازات جدید برای آنان.
٩ ـ تصویب ایجاد صندوق كمكهای متقابل و كمیته تعاون و همكاری در جهت تاسیس و تقویت شركتهای تعاونی.
١٠ ـ انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان و هیئت داوری از بین كاندیداهای واجد شرایط.
١١ ـ شور و اخذ تصمیم در كلیه مسائلی كه در دستور جلسه مجمع قرار دارد مشروط به آنكه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

ماده ٢٠- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است:
١ ـ طرح و تصویب اصلاحات یا تغییرات اساسنامه.
٢ ـ اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمنهای صنفی دیگر به منظور تشكیل كانون انجمنهای صنفی استان، سراسری و كانون عالی انجمنهای صنفی و یا خارج شدن از كانونهای مذكور.
٣ ـ عزل انفرادی یا دسته جمعی اعضای هیئت مدیره و بازرسان و هیئت داوری.
٤ ـ انحلال انجمن و انتخاب هیئت تصفیه.  
٥ ـ تعیین و تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا یا تفویض اختیار به هیئت مدیره.

 تبصره: پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد، حداقل ١٥ روز قبل از تشكیل مجمع عمومی باید برای اطلاع و بررسی اعضا برای آنان فرستاده و تحویل داده شود، همچنین نسخه ای از آن حداقل ١٥ روز قبل از تشكیل مجمع، به وزارت كار و امور اجتماعی تسلیم گردد.   فصل ششم- هیأت مدیره و وظایف و اختیار آن

ماده ٢١:
هیئت مدیره دارای ٧ نفر عضو اصلی و ٢ نفر عضو علی البدل بوده و از بین كاندیداهای واجد شرایطی كه كاندیداتوری خود را رسماً و كتباً اعلام نموده اند، با رأی كتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی برای مدت حداكثر ٢ سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دو دوره بعدی در صورت حفظ شرایط لازم بلامانع است. ( جمعاً ٦ سال متوالی )
تبصره: هر زمان كه ضرورت تشكیل مجمع عمومی و انجام انتخابات ایجاب نماید، اعم از انتخابات كامل یا تكمیلی به محض انتشار آگهی و اعلام دبیرخانه، كسانی كه مایل به عضویت در هیئت مدیره، هیئت داوری و بازرسان انجمن هستند حداكثر ظرف یك هفته، باید كاندیداتوری خود را كتباً به دبیرخانه انجمن تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده ٢٢:
هیئت مدیره مكلف است، پس از قطعیت انتخابات، ظرف یك هفته اولین جلسه خود را تشكیل و از بین خود، یك رئیس و یك نایب رئیس و یك خزانه دار و یك منشی و همچنین در صورت لزوم یك دبیر از بین خود یا خارج از اعضای هیئت مدیره، انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد ومدارك مالی و اوراق تعهدآور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضای انجمن برساند و اصل صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك مورد نیاز وزارت كارواموراجتماعی به منظور انجام تشریفات ثبت وصدور آگهی ثبت وگواهی صحت انتخابات، به وزارت كارواموراجتماعی تسلیم نماید.
تبصره: كلیه مدارك مذكور در این ماده باید نسخه اصلی بوده و یا برابر اصل شده باشد.

ماده ٢٣:
تعیین یا تغییر هیئت مدیره انجمن (رئیس، نایب رئیس، خزانه دار و دبیر) با آرای اكثریت نصف بعلاوه یك اعضای اصلی هیئت مدیره خواهد بود.
تبصره: چنانچه هر یك از اعضای هیئت مدیره یا بازرسان انجمن، استعفا نموده یا مسلوب العضویت گردند یا فوت نمایند، سایر اعضای هیئت مدیره موظف هستند حداكثر ظرف یك هفته برای ترمیم هیئت مدیره یا بازرسان اقدام و ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، نتیجه را بطور كتبی همراه با یك نسخه صورتجلسه مربوط به وزارت كار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.

ماده ٢٤:
جلسات عادی هیئت مدیره هر هفته یك بار تشكیل و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اكثریت آرا معتبر و نافذ خواهد بود و بر حسب ضرورت، بنا به دعوت رئیس، نایب رئیس یا یک سوم اعضای هیئت مدیره بطور فوق العاده تشكیل می گردد.
تبصره ١: خدمات هیئت مدیره افتخاری است مگر اینكه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند.
تبصره ٢: غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارایه عذر موجه و یا علل دیگری كه مانع انجام وظیفه هر یك از اعضای اصلی هیئت مدیره گردد، بعنوان استعفای شخصی از سمت هیئت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی می گردند. تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر بر عهده هیئت مدیره خواهد بود.

ماده ٢٥:
هیئت مدیره موظف است حداكثر ظرف یك ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت كار و امور اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت انجمن، به نام انجمن صنفی و با امضای مشترك صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارك مالی انجمن (رئیس یا نایب رئیس به اتفاق خزانه دار) در بانك یا بانكهای كشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن را در آن واریز نمایند.

ماده ٢٦:
رئیس هیئت مدیره یا دبیر و خزانه دار مشتركان صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارك مالی و كلاً مسئولان اداری و مالی انجمن بوده و حفظ كلیه اموال، دارائیها، اسناد، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها می باشد.
تبصره: كلیه مكاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضا رئیس هیئت مدیره یا دبیر ممهور به مهر انجمن و كلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور كه به تصویب هیئت مدیره رسیده باشند با امضا مشترك رئیس هیئت مدیره با دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.

ماده ٢٧:
در صورت استعفا، فوت یا از دست دادن شرایط انتخاب و سلب صلاحیت هر یك از اعضای هیئت مدیره توسط مراجع قانونی به نحوی كه مانع انجام وظایف قانونی آنان شود و یا غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی یا ٥ جلسه متناوب و یا سلب عضویت توسط مجمع فوق العاده، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. هیئت مدیره مكلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت كار و امور اجتماعی تسلیم نماید.
تبصره ١: مادامی كه اكثریت اعضای هیئت مدیره، سمت خود را حفظ نموده باشند، انتخابات تكمیلی برای باقیمانده دوره برگزار می گردد.
تبصره ٢: در صورت استعفا، فوت یا از دست دادن شرایط انتخاب و یا سلب صلاحیت اكثریت اعضای هیئت مدیره توسط مراجع قانونی و یا عزل اكثریت آنان توسط مجمع عمومی فوق العاده، انتخابات هیئت مدیره باید تجدید گردد. در این صورت بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند و پس از بازرسان و یک سوم اعضا این وظیفه بعهده دبیر و هیئت داوری انجمن می باشد. به هر حال چنانچه ظرف ٦ ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد، بازرسان یا یک سوم اعضا یا دبیر یا هیئت داوری انجمن موظف هستند جهت تعیین تكلیف مراتب را به اطلاع وزارت كار و امور اجتماعی برساند.

ماده ٢٨:
هیئت مدیره موظف است دست كم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، در مورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخابات مسئولان انجمن اقدامات لازم را بعمل آورد.
تبصره: هیئت مدیره پس از پایان دوره ماموریت، تا تعیین هیئت مدیره جدید، مسئول حفظ كلیه دارائیها و اموال و اسناد و مدارك انجمن خواهد بود.

ماده ٢٩- سایر وظایف و اختیارات هیئت مدیره:
١ ـ تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن (دفاتر مالی- عضویت) و به ثبت رساندن آن پس از برگ شماری در وزارت كار و امور اجتماعی.
٢ ـ اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.
٣ ـ دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن.
٤ ـ بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
٥ ـ تشكیل مرتب و به موقع جلسات هیئت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن.
٦ ـ تعیین محل دفتر مركزی و اقامتگاه قانونی انجمن.
٧ ـ انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین.
٨ ـ همكاری در جهت بررسی وضع مالی انجمن و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری انجمن.
٩ ـ تاسیس و تقویت شركتهای تعاونی و ایجاد امكانات رفاهی برای اعضا.
١٠ ـ وكالت ونمایندگی انجمن درمراجع قانونی، حقوقی، قضائی، دستگاههای دولتی و ملی در حدود مقرارت این اساسنامه.
١١ ـ اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی و تصویب آئین نامه های داخلی.
١٢ ـ تهیه گزارش عملكرد هیئت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی.
١٣ ـ تعیین و اعزام نمایندگی جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كمیته های مختلف نظیر و حفاظت فنی و بهداشت كار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی.
١٤ ـ حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا.
١٥ ـ پیشنهاد میزان حق عضویت ورودی و عضویت سالانه به مجمع عمومی عادی.
١٦ ـ استخدام، عزل و نصب كارمندان اداری.
١٧ ـ تشكیل كمیته ها: كمیته ها، گروههای تخصصی متشكل از اعضا انجمن هستند كه تحت نظارت هیئت مدیره، انجمن را در پیشبرد اهداف خود یاری می دهند. كلیه مصوبات كمیته ها می بایستی به تصویب هیئت مدیره انجمن برسدحدود اختیارات وتركیب اعضا ونحوه تشكیل جلسات كمیته ها براساس آئین نامه های داخلی تعیین می گردد.
تبصره: فهرست كمیته های تخصصی انجمن به شرح زیر است و بنا به ضرورت به پیشنهاد هیئت مدیره تشكیل یا منحل می گردد:
١ ـ كمیته تدوین اساسنامه، نظامنامه صنفی و آئین نامه ها.
٢ ـ كمیته حقوقی.
٣ ـ كمیته آموزش.
٤ ـ كمیته انتشارات.
٥ ـ كمیته آمار و اطلاعات.
٦ ـ كمیته رفاهی.
٧ ـ كمیته عضویت.
٨ ـ كمیته امور شهرستانها.
٩ ـ كمیته تبلیغات، روابط عمومی و بین الملل.
١٠ ـ كمیته برگزاری نمایشگاهها و سمینارها.
١١ ـ كمیته رسانه های صوتی و تصویری.
١٢ ـ كمیته رسانه های محیطی.
١٣ ـ كمیته خدمات تبلیغ.
١٤ ـ كمیته آژانس ها.
١٥ ـ كمیته كارشناسی فنی و طبقه بندی اعضا.

ماده ٣٠- وظایف رئیس هیئت مدیره:
رئیس هیئت مدیره كه با رأی اعضای هیئت مدیره و از بین آنان انتخاب می شود، دارای وظایف و اختیاراتی به شرح موارد ذیل است:
١ ـ مراقبت در حسن جریان امور انجمن و دعوت از اعضای هیئت مدیره به تشكیل مرتب جلسه.
٢ ـ اداره جلسات هیئت مدیره و تنظیم صورتجلسه ها با همكاری منشی جلسه.
٣ـ ابلاغ تصمیمات ومصوبات مجمع عمومی وهیئت مدیره به دبیر وسایرمسئولان انجمن، جهت اجرا وپیگیری آن.
٤ ـ امضای كلیه قراردادها و احكام استخدامی كارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسئولان انجمن كه با تصویب هیئت مدیره استخدام یا به كار گمارده خواهند شد.
٥ ـ امضای كلیه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور به اتفاق خزانه دار و ممهور نمودن آن به مهر انجمن وهمچنین امضای كارتهای عضویت اعضا به اتفاق خزانه دار وبا ارجاع به دبیرجهت امضا وتحویل دادن به اعضا.
٦ ـ انجام سایر اموری كه به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد.
تبصره ١: در غیاب رئیس هیئت مدیره انجام وظایف وی بر عهده نایب رئیس است.
تبصره ٢: قسمتی از وظایف رئیس هیئت مدیره كه مربوط به امور اداری می باشد قابل واگذاری به دبیر انجمن خواهد بود.

ماده ٣١- وظایف خزانه دار انجمن:
خزانه دار كه از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب می شود، مسئول امور مالی انجمن بوده و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح موارد ذیل است:
١ ـ امضای كلیه چكها و اسناد و اوراق تعهدآور به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و مهمور نمودن آن به مهر انجمن.
٢ ـ اداره امور مالی انجمن، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای انجمن.
٣ ـ رسیدگی بر صحت اسناد و مدارك تنظیم شده در مورد كلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورت حسابهای مربوط.
٤ ـ امضا و صدور كارت عضویت اعضا به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا دبیر.
٥ ـ خرید و فروش و اجاره و هر نوع عمل مالی با نظارت خزانه دار بوده، نامبرده مسئول حفظ اموال منقول و غیر منقول و وجوه و اسناد و مدارك مالی انجمن و صحت معاملات خواهد بود.
٦ ـ ثبت كلیه دریافتی ها و هزینه های انجمن در دفاتر رسمی انجمن.
٧ ـ پیش بینی بودجه و هزینه های یك ساله انجمن و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت ارایه به مجمع.
٨ ـ خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشكیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجمن را جهت ارایه به مجمع تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیئت مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد.
٩ ـ خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان، كلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن را برای رسیدگی در محل انجمن در ازای رسید و برای مدت معین، در اختیار آنان قرار دهد.
١٠ ـ وصول و جمع آوری ورودیه، حق عضویت و كمك های مالی در قبال قبوض چاپی و شماره دار و واریز به حساب انجمن.
١١ ـ خزانه دار موظف است هرسه ماه یكبار بیلان مالی انجمن را با شرح ریز وجوه دریافتی و پرداختی تهیه ودر اختیار هیئت مدیره و بازرسان قرار دهد و در صورت استنكاف خزانه دار از این امر، رئیس هیئت مدیره پاسخ گو خواهد بود.

تبصره: خزانه دار موظف است حداقل ٥ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی نسبت به تحویل ترازنامه مالی انجمن به هیئت مدیره و بازرسان اقدام كند.   فصل هفتم- بازرسان انجمن، حدود وظایف و اختیارات آنان

ماده ٣٢:
تعداد بازرسان انجمن، متشكل از ٢ نفر بازرس اصلی و یك نفر بازرس علی البدل كه در مجمع عمومی، با رأی مستقیم و مخفی اعضا از بین كاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن برای مدت حداكثر یك سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد هر یك از آنان تنها برای چهار دوره متوالی (٤ سال) بلامانع است.
تبصره ١: در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت هر یك از بازرسان اصلی بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود.

ماده ٣٣- وظایف و اختیارات بازرسان عبارت است از:
١ ـ نظارت بر كلیه اقدامات هیئت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در كلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.
٢ ـ نظارت و رسیدگی بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن و مراقبت در حسن جریان امور مالی و اداری انجمن.
٣ ـ رسیدگی به شكایات اعضا و ارایه آن به هیئت داوری و پیگیری در جهت رسیدگی آن و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت كار و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیئت مدیره و یا مجمع عمومی یا هیئت داوری(حسب مورد).
٤ ـ رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی.
٥ ـ اقدام به دعوت و تشكیل مجمع عمومی درصورت لزوم، با توجه به بندهای (ب و ج) ازماده ١٥ این اساسنامه.
٦ ـ بازرسان می توانند با توافق هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره، بدون داشتن حق رأی شركت نمایند.
٧ ـ بازرسان باید حداكثر تا ٢٠ روز پیش از تاریخ تشكیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی و كلیه محاسبات انجمن را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن تسلیم دارند.
٨ ـ بازرسان ملزم هستند دارای دو دفتر برگ شماری شده بوده وخلاصه اقدامات خود را مكتوب نموده تا درمواقع نیاز به مجمع عمومی، هیئت مدیره یا وزارت كار و امور اجتماعی ارایه نمایند.

٩ ـ   بازرسان مكلف هستند اقدامات خود را حداقل سالی یك بار در مجمع عمومی سالانه بطور كتبی و رسمی گزارش نمایند.   فصل هشتم- دبیرخانه- هیأت داوری- سایر مقررات

ماده ٣٤:
دبیرخانه انجمن تحت مسئولیت مستقیم دبیر انجمن و زیر نظر هیئت مدیره به منظور ایجاد روابط صحیح و فراهم ساختن امكانات و تسهیلات لازم و انجام سایر وظایف مقرر در این اساسنامه و اداره تشكیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیئت مدیره در مركز اصلی انجمن دایر و می تواند دارای كاركنانی باشد كه بنا به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره یا دبیر و تصویب هیئت مدیره، به كار گمارده می شوند.

ماده ٣٥: وظایف دبیر عبارت است از:
١ ـ حفظ و نگهداری كلیه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن.
٢ ـ انجام مكاتبات اداری و جاری انجمن.
٣ ـ حفظ و نگهداری لوازم و اسباب و اثاثیه و ساختمان و تاسیسات و متعلقات انجمن.
٤ ـ تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها.
٥ ـ تهیه دفاترعضویت و دفترامورمالی با نظر وزارت كارواموراجتماعی و همچنین دفاتر اندیكاتور و ثبت و صدور نامه ها.
٦ ـ تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن در حدود مقررات قانونی.
٧ ـ مهیا ساختن مكان تشكیل جلسات مجامع عمومی، هیئت مدیره، بازرسان، هیئت داوری و سمینارها.
٨ ـ ابلاغ مصوبات و تصمیمات اركان انجمن و احكام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاههای اداری به مسئولان مربوط.
٩ ـ انجام سایر امور كه به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.
١٠ ـ كاركنان دبیرخانه در برابر رئیس هیئت مدیره و دبیر و دبیر در برابر هیئت مدیره مسئول هستند.
١١ـ اطلاع رسانی كتبی درخصوص ضوابط وقوانین جدید مربوط به حوزه تبلیغات و اعلام درخواست های خدمات تبلیغاتی كه از سوی وزارتخانه ها، ارگان ها و یا سایر مراكز دولتی و خصوصی داخل و خارج كشور به انجمن
می رسد به كلیه اعضا.

ماده ٣٦- هیئت داوری:
مجمع عمومی عادی می تواند از بین اعضای مجمع، ٥ نفر افرادی را كه شرایط مندرج در ماده ١٣ این اساسنامه را دارا باشند به ویژه با تاكید «دارا بودن حداقل تحصیلات دیپلم» بعنوان اعضای هیئت داوری برای مدت معادل دوره اعتبار هیئت مدیره و حداكثر به مدت ٢ سال انتخاب و به موجب صورتجلسه به وزارت كار و امور اجتماعی معرفی نماید - اعضای هیئت داوری در برابر مجمع مسئولیت دارند.
تبصره ١: اعضای هیئت داوری دراولین جلسه پس از انتخاب، از بین خود یك نفر رئیس، یك نفر نایب رئیس و یك نفر منشی انتخاب و صورتجلسه ای تنظیم و امضا نموده، جهت ثبت به وزارت كارواموراجتماعی ارایه می نمایند.
تبصره ٢: حل اختلافات بین اعضای هیئت مدیره با یكدیگر، یا هیئت مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن با هر یك از اعضای هیئت مدیره یا بازرسان، در چهار چوب مقرارت قانونی، بعهده هیئت داوری بوده موظف هستند ضمن اینكه گزارش اقدامات خود را به همراه صورتجلسات تنظیمی بطور مرتب به وزارت كار و امور اجتماعی تسلیم نمایند، گزارش اقدامات خود را خود را به مجمع عمومی سالانه نیز باید ارایه نمایند.
تبصره ٣: چنانچه اعضای هیئت داوری، هرگونه ابهامی در چگونگی اجرای مقررات قانونی یا انجام وظایف خود داشته باشند، نظر وزارت كار و امور اجتماعی لازم الرعایه می باشد.

ماده ٣٧:
كلیه هزینه های انجمن اعم از هزینه های جاری، حقوق و مزایای كاركنان دبیرخانه، هزینه های هیئت مدیره، هیئت داوری، حق المشاوره مشاوران و كارشناسان و اجاره یا خرید ساختمان برای دفتر انجمن، خرید دستگاهها و لوازم ضروری انجمن و سایر هزینه ها از محل درامد انجمن موضوع ماده ١٠ اساسنامه تامین می گردد.

ماده ٣٨:
در اجرای ماده ١٨ آئین نامه انجمن های صنفی، به منظور ثبت و آموزش اعضا هر دوره حداقل ٥ درصد حق عضویت دریافتی از اعضا به حساب اعلام شده ازطرف اداره كل سازمان های كارگری وكارفرمایی واریزخواهدشد.

ماده ٣٩:
حداكثر دو ماه پس از پایان دوره اعتبار هیئت مدیره، چنانچه نسبت به تشكیل مجمع عمومی اقدام نشده باشد، بازرسان نسبت به تشكیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می دهند پس از اخطار بازرسان، یک سوم اعضای انجمن حداكثر تا چهار ماه فرصت دارند، تا نسبت به تشكیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه حداكثر شش ماه پس از پایان دوره اعتبار هیئت مدیره، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد بازرسان یا دبیر یا یک سوم اعضا یا مجموعه آنان و در صورت عدم اقدام آنان، هیئت داوری مكلف هستند انحلال انجمن را به وزارت كار و امور اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت كانون، به كانون ذیربط نیز اعلام نمایند.

ماده ٤٠:
فرم مهر انجمن پس از تصویب هیئت مدیره و تایید وزارت كار و امور اجتماعی، قابل استفاده خواهد بود. هر گاه مهر انجمن تغییر یابد، بدون تایید وزارت كار و امور اجتماعی، استفاده آن غیر قاونی و قابل پیگرد می باشد.

ماده ٤١:
مسئولان انجمن صنفی، مكلفند، هر نوع مدارك، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت كار و امور اجتماعی را جهت بررسی، در محل انجمن یا خارج از آن در اختیار وزارت كار و امور اجتماعی قرار دهند.

ماده ٤٢:
هرگونه ابهامی دراجرای مقررات این اساسنامه وجود داشته باشد، نظر وزارت كارواموراجتماعی لازم الرعایه
می باشد.

  فصل نهم- انحلال انجمن و انتخاب هیأت تصفیه و مقررات مربوط به آن

ماده ٤٣: انجمن در موارد زیر منحل می گردد:
١ ـ در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده.
٢ـ چنانچه حداكثرمدت٦ماه ازتاریخ پایان اعتبارهیئت مدیره سپری شده ونسبت به تجدید انتخابات اقدام نشده باشد.
٣ ـ در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی كشور.
تبصره ١: در خصوص بند ٢ وزارت كار و امور اجتماعی رسماً انحلال انجمن را اعلام می دارد.
تبصره ٢: انحلال انجمن، موجب تضییع حق یا اسقاط تكلیف دو طرف قرارداد منعقده قبلی نخواهد بود.

ماده ٤٤:
چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل گردد، مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بین اعضای باسواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب ٣ یا ٥ نفر بعنوان اعضای هیئت تسویه انتخاب و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت كار و امور اجتماعی اعلام نماید.

ماده ٤٥:
چنانچه انجمن به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیئت مدیره در مهلت قانونی و یا بر اساس رأی مراجع قضایی منحل گردد و تشكیل مجمع عمومی فوق العاده دیگر امكانپذیر نباشد، حداكثر ظرف دو هفته با نظارت وزارت كار و امور اجتماعی وظیفه تسویه را عهده دار خواهد بود.

ماده ٤٦:
هیئت تسویه مكلف است حداكثر ظرف ٦ ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت كارواموراجتماعی به كلیه حسابهای انجمن رسیدگی نموده، لیست كاملی از كلیه دارئیهای انجمن اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن را تهیه نموده، دارائی انجمن را پس از تسویه كلیه حسابهای بدهكاران و بستانكاران و تادیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای در صورت مازاد با نظارت وزارت كار و امور اجتماعی در اختیار انجمن خیریه مدرسه سازان قرار دهند و در صورت عدم وجود این گونه موسسه ها، به یك واحد فرهنگی و آموزشی عام المنفعه واگذار شود.

ماده ٤٧: دعوت مجمع عمومی فوق العاده جهت انحلال انجمن به یكی از روشهای زیر بعمل می آید:
الف) در صورت معتبر بودن دوره اعتبار قانونی مسئولان انجمن، توسط هیئت مدیره عمل خواهد شد.
ب) در صورتی انقضای دوره اعتبار ماموریت مسئولان انجمن و قبل از سپری شدن مهلت شش ماهه، اگهی دعوت مجمع عمومی با امضای یک سوم اعضای انجمن تنظیم و از طریق انتشار اگهی در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار، به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم از اعضا دعوت بعمل می آید. در این مرحله، رئیس هیئت مدیره، خزانه دار و بازرسان باید اعضای انجمن را برای جمع آوری امضای یک سوم یاری نمایند و همچنین مكلف هستند با اعضای هیئت تسویه همكاری نموده، اسناد و مدارك لازم را در اختیار آنان قرار دهند.
تبصره: كلیه هزینه های انتشار آگهی درروزنامه وسایرهزینه های انحلال ازمحل دارائیهای انجمن باید تامین شود.

ماده ٤٨:
سایر مواردی كه در این اساسنامه پیش بینی نشده، تابع مقررات آئین نامه سازمان های كارفرمایی وزارت كار و امور اجتماعی و دیگر مقررات مربوطه خواهد بود.
تبصره: هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از موافقت وزارت كار و امور اجتماعی قابل اجرا می باشد.

این اساسنامه در ٩ فصل و ٤٨ ماده و ٤٣ تبصره در تاریخ ١٢/٠٧/٨٥ با اكثریت آرا به تصویب مجمع عمومی موسس انجمن صنفی شركتهای تبلیغاتی ایران رسید و رعایت مفاد آن برای كلیه اعضا الزامی است.  

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید