نگاه اجمالي به مراجع رسيدگي كننده به اختلافات مالياتي

سيد جلال الدين عرشي – وكيل پايه يك دادگستري

نظر به زمان تسليم اظهارنامه مالياتي تا پايان تيرماه سؤالي درذهن هرمؤدي مالياتي مطرح مي شود كه:

1-آيا برگه تشخيص ماليات جنبه قطعي دارد يا مي توان نسبت به آن اعتراض نمود؟

2- درصورت اعتراض مراجع رسيدگي به اين اعتراض كدامند؟

مطابق قانون مالياتهاي مستقيم ، مي توان نسبت به برگه تشخيص اعتراض نمود و مراجع رسيدگي به آن هيأت حل اختلافات مالياتي است كه وقت رسيدگي دراين هيأت از تاريخ ابلاغ تا جلسه رسيدگي نبايد كمترازده روزباشد جلسات باحضور سه نفر رسميت مي يابد.

رأي هيأت با اكثريت آرا صادرمي شود و بايستي متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدي بوده و درصورت اتخاذ تصميم به تعديل درآمد مشمول ماليات ، جهات ودلايل آن توسط هيأت در متن رأي قيد مي شود.

مؤدي مي توانند ظرف يك ماه از زمان تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حلي اختلافات مالياتي به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقض رسيدگي ، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي شكايت ونقض رأي وتجديد رسيدگي را درخواست كند.

پس وصول شكايت هرگاه شعبه شوراي عالي مالياتي آن را نقض كند پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد ومرجع مزبور مي بايستي با رعايت نظر شوراي عالي مالياتي رأي مقتضي صادر نمايد.

درنهايت اگر مؤدي با دلايل همچنان اصرار برنقض رأي داشته باشد مي تواند با مراجعه به ديوان عدالت اداري و تقديم دادخواست ، تقاضاي نقض رأي هيأت حل اختلاف را بكند.

درصورت نقض رأي هيأت حل اختلاف مالياتي درديوان عدالت اداري ، هيأت حل مي بايستي با نظرديوان عدالت اداري رأي منقضي را صادركند.

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید