مديران ومسائل حقوقي

دانش تبليغات به منظورارتقاي آگاهي هاي حقوقي مديران و مخاطبان محترم نشريه به سؤالات حقوقي مرتبط با كارشان به نحو مطلوب توسط حقوقدانان و وكلاي پايه يك پاسخ مي دهد . دراينجا برخي سؤالات به نظرمي رسد.

براي طرح سؤالات خود به طوركتبي به دفترنشريه فاكس نماييد و پاسخ را درشماره بعد بخوانيد.

سؤال اول: مسئوليت كيفري و حقوقي مديران عامل شركتها درصدورچك ازحساب شركت چقدراست؟

پاسخ: به استناد ماده 19 قانون صدورچك مصوب سال 1355 و اصلاحيه هاي بعدي آن ،‌ امضا كنندۀ چك ( مديران ) با صاحب حساب ( شركت ) متضامناً مسئول پرداخت وجه چك مي باشند. به علاوه امضاء كننده طبق مقررات قانون صدورچك مسئوليت كيفري خواهد داشت مگر اينكه ثابت نمايد عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا نماينده بعدي اوست . دراين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده ازنظر كيفري مسئول خواهد بود.

سؤال دوم: ميزان ضمانت اجرايي حقوقي و كيفري سفته به عنوان يك سند تجاري چقدراست؟

اولاً سفته ، صرفاً يك سند تجاري است وفاقد وصف كيفري مي باشد.

ثانياً: نحوۀ وصول سفته ازطريق دادخواست حقوقي و دردادگاه ها مي باشد. ضمناً لازم به ذكر است درصورت عدم تأديه وجه سفته ووخواست شدن آن مي توان به وفق بندج ماده 108 قانون آئين دادرسي مدني بدواً نسبت به تأمين خواسته و توفيق اموال متعهد سفته اقدام نموده وسپس نسبت به طرح دعوي و ارائه دادخواست اقدام نمود.

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید