حقوق تبلیغات (13)

مهندس بهنود الله وردی نیک بسیار شنیده ایم و گفته ایم که صنف تبلیغات، صنف عجیب و غریبی است که هیچکدام از واحدهای آن با هم نمی سازند. شاید علت این است که هر واحد، جمعی از افراد تقریبا متخصص و نیمه متخصص در رشته ای خاص را شامل می شود که اهداف مشترکی را دنبال می کنند و برای دستیابی به برخی از اهداف مشترک به جای رقابت با هم، رفاقت را پیش می گیرند. اما صنف تبلیغات به تحقیق، شامل عده ای متخصص، نیمه متخصص و (به ویژه! ) غیر متخصص است که اهداف نه چندان مشترکی نیز…
مطلب حاضر، نگاهی ساختاری به وضعیت کنونی تبلیغات بازرگانی کشوردارد و با یک بررسی پردامنه ابعاد تبلیغات بازرگانی را از نگاه کارشناسان و متخصصان این رشته ارائه می دهد.دراینجا ملاحظات نظام مطلوب تبلیغات بازرگانی دریک نگاه تطبیقی با یک کشور پیشرفته و یک کشور درحال توسعه، پیشنهاد شده است و تأکیدهای اصلی از جانب افراد مورد بررسی بیان شده است.نظام تبلیغات بازرگانیهنگامی که صحبت از نظام است، مقصود از نظام دریک نگرۀ کلی عبارت است:تعامل اجزای یک مجموعه دریک محیط معین که این اجزا هدفدارند و دردرون یک فرهنگ با یکدیگر درارتباطند.درنظام تبلیغات بازرگانی، هدفمندی اجزای این مجموعه دردرون یک…
گفتگو با دکتر کاظم معتمد نژاداستاد علوم ارتباطاتگفت وگو: احسان قاسمی افشاراشاره:روان شناسی، اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق، ارتباطات، الکترونیک، گرافیک، طراحی صنعتی، فناوری های چاپ و نشر و تمام آن عناصری که به یک نشانه تبلیغاتی وجود و هویت می بخشند، برخاسته از علومی هستند که درکناریکدیگر به خدمت دانش تبلیغات درآمده اند.حال، این افتخار نصیب ماشده که پلی باشیم میان تمام علومی که به نحوی با تبلیغات مرتبط و یا مکمل آن هستند. « دانش تبلیغات» نخستین نشریه بین المللی علمی_ کاربردی درزمینه تبلیغات، و متکی براین اعتقاد است که می تواند پل ارتباطی این علوم و درخدمت اعتلای…
شروعقبلی12بعدیپایان
صفحه2 از2
لطفا مارا در گوگل محبوب کنید