ساختارنوین

حرکت به سوی نوآوری وشکلی د گرگون ساختن ،تمایل وهدفی است که با تفکر بر آنچه بودوآنچه باید باشد پدید آمد .زایشی نوین در بستری که پیش از این پا به عرصه نهاده بود تفکری که شاید درآغازبه نهالی جوان می ماند تا برج وبارویی عظیم که درمتن آن ،اندیشه های مختلف در هم تنیده می شوند،فرآیندی است که بی گمان گریزی ازآن نخواهد بود تا طریقی دیگر واسلوبی نوین جایگزین گردد..

درجهان نو ومدرن ،نیاز به اندیشیدن برآنچه بوده است وآنچه می خواهد باشد بیش ازگذشته احساس می شود. تمایل به سوی نوآوری وپیشرفت نزد ملل جهان به صورت یک اپیدمی غیر قابل مهار تبدیل شده وکسی را یارای کنترل آن نیز نخواهد بود.

قرن پیش گوتنبرگ با فناوری حیرت انگیز خود ،ماشین چا پ را که انقلابی عظیم درصنعت بوجود آورد اختراع کرد که سبب ساز چرخش بزرگ انسان به سوی پیشرفت وتکنولوژی باشد،وبه واسطه پدید آمدن این دستگاه ،گردش اخبار نزد مردم به سهولت صورت گرفت وهمگان نیزبه این پدیده شگرف قرن به دیده نیازروزانه خود می نگریستند ( هرچند پیش ازاختراع ماشین چاپ کلیه اعلان ها وپیام ها برروی پوست درختان ویا ..... نوشته می شد) دردنیای امروزفناوری اطلاعات وارتباطات نوین یکی از مهمترین فناوری ها محسوب می شود که تأثیر شگرفی برزندگی انسان گذاشته است . برخی اهمیت آن را با فناوری چاپ در قرون وسطی برابر می دانند . هرچند رشد آن بسیار سریع تر ازصنعت چاپ بوده است .

شاید دردهه های گذشته کسی تصور این را نداشت که روزی تکنولوژی به چنان پیشرفتی برسد که تنها با اشاره چند کلید کیبرد کامپیوتر، فاصله رسیدن اخبار به سرعت نور نزدیک شده وگردش اخبار جهان بی مرز مجازی را پدید آورد. حال چنان عرصه رقابت در امرتکنولوژی ( به خصوص درنبرد بی امان کامپیوترها و وسائل الکترونیکی ) رو به فزونی می رود که هرروزه درسراسرجهان شاهد تنوع درشکل وارائه ابرکامپیوترها قرارداریم .

دردهه هفتاد میلادی ، وقتی ( جرج لوکاس )، موجودات تخیلی و فراواقعی کرات دیگر رادرفیلم "جنگ های ستاره ای " به نبرد با یکدیگر گسیل داشت، براین باوربود که آنچه انسان آینده را تهدید می کند،نه بررویزمین ،بلکه دردیگر کرات باید جستجو کرد.غافل ازآنکه نبردواقعی هم این که درمیان غول های کامپیوتری رخ داده وهرلحظه شکل پیچیده وخطرناک تری به وجود می آورد.

یک دهه قبل ،وقتی اینترنت هنوزوارد زندگی عامه مردم نشده بود ،"بیل گیتس " طی یک سخنرانی دریک همایش بزرگ اعلام داشت که درآینده کلیه اطلاعات روزجهان درنوک انگشتان عامه مردم قرارخواهد گرفت وکسی را یارای مقابله با آن نخواهند بود. وی خبرازیک دنیای مجازی پیچیده داد که تمامی وسایل ارتباطی ازمجرای یک شاهراه اطلاعاتی کامپیوتری عبورکرده وبه یکدیگر متصل خواهد شد وانسان آینده ،بی نیاز ازاخباررسانه ها خواهدبود . بی گمان نام شرکت مایکروسافت که بیل گیتس پدیدآورنده آن بودبرای همگان نامی آشناست. شرکتی که طی چند سال اخیر درراس دنیای نرم افزاری بوده واست وپیش از این نیز کسی یا شرکتی یارای مقابله ورقابت با آن را نداشت .

اخیرا" مسئولان مایکروسافت به این نتیجه رسیده اند که به جز ارایه نرم افزارهای کامپیوتری، درزمینه دنیای اینترنت هم خود را به عنوان یک قدرت برترمعرفی ساخته ودراین عرصه ازگوگل ویا هوپیشی بگیرند. آنان قصد آن دارند تا با ارایه موتور جستجو گرمایکروسافت ،زمینه گسترش تبلیغاتی خود را بیش از پیش افزایش دهند.

نکته اصلی درهمین عبارت وجمله آخرنهفته است . چگونه است که غول تکنولوژی جهان همچون شرکت مایکروسافت به این تفکر رسیده که علیرغم تبلیغات وسیع وگسترده ای که درسطح جهان انجام می دهد،هنوز این نیازرا احساس می کند تا مجاری وراه های تازه تری نیزبیابدتا براریکه ای که خود بنا نهاده است . مقا وم وبرقرار بماندتا مخاطبان بیشتری با جذب خود سازد.

به یقین "تبلیغات " یک علم است وازاین جهان همچون علوم دیگر نیازبه دانش گسترده وانبوه دارد.

انسان معاصر درزیر بمباران تبلیغات ودرمواجهه با آن،شایدنیازبه آزمودن رادرخود احساسن نکند . ازاین رو تنها تبلیغات مؤثر وکارآمداست که می تواند مسیر صحیح ودرست را فراهم سازد.

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید