سبكهاي تبليغات

ساختن ، پيش بيني ويرانگري است. ( والتربنيامين )                   علي خويه

دانشمندان و انديشمندان علوم وهنرهاي مختلف مانند علم مديريت، اقتصاد،‌هنرهاي تجسمي،‌ سينما و ادبيات،‌ با دسته بندي، تجزيه وتحليل آنها سبك هايي را تدوين كرده اند. درتبليغات نيزآقاي خويه كه در امور هنري فعاليت،‌ تجزيه و مطالعات فراواني داشته و دانش آموخته رشته مديريت بازرگاني و بازاريابي است توانسته اند براي اولين بار سبك هاي تبليغات را تبيين و تدوين كنند. اين مجموعه با همكاري و عنايت يكي از اساتيد برجسته بازاريابي و تبليغات، جناب آقاي دكتر محمود محمديان به صورت كتابي به رشته تحريردرآمده و توسط انتشارات رسا به چاپ رسيده است.

مقدمه:

شكل گيري ساختارهاي تبليغاتي ملهم از سبكهاي هنري و ادبي ودرمجموع تدوين و تبيين سبك هاي تبليغاتي مي تواند در توانمندسازي و افزايش قدرت ابتكارو خلاقيت علاقمندان و اثربخش ترشدن پروژه هاي اجرايي و تبليغاتي، نقش مؤثري داشته باشد. علاوه براين به گفته برخي از صاحبنظران ما در گذر ازقرن تكنولوژي اطلاعات ( (ITو دوران پست مدرن هستيم كه با شناخت اين سبك ها، پژوهشگران، مديران و مجريان مي توانند نگرشي جامعتر و دقيق تر به تبليغات و بازاريابي داشته باشند.

سبك هاي تبليغات:‌

سبك تبليغاتي، معياري است كه بتوان، هدف، محتوا، تكيه گاه، آهنگ، پيام، رسانه و استراتژي يا برنامه و كمپين تبليغاتي را درچارچوب نگرشي معين ارايه كردبا شناخت اين سبك ها كه ارتباطي بين هنرمندان و بازاريان كه بيشترين دست اندركاران تبليغات هستند ارتباط مستحكمي برقرارمي شود ودركمپين هاي تبليغاتي مي توان آنها را به كاربرد.

درتبليغات، مانند فوتبال، كساني كه اطراف ميدان بازي هستند، مي توانند آن را زير سؤال برده و انتقاد كنند. دلايل بسياري ممكن است آن را موجب شود، براي نمونه چون تبليغات تا حدودي ازمفهومي به نام هنرنشأت مي گيرد كه درفلسفه زيبايي شناختي، فيلسوفان، پس ازقرن ها از تعريف آن عاجزمانده اند و هنوزجولان گاه نظريه ها و افكار متفكران است و يا اين كه تبليغات مخاطبان ناهمگوني دارد. دراين بازار اتفاقهاي زيادي به وقوع مي پيوندد، بسياري از پروژه هاي تبليغاتي و استراتژي هاي بازاريابي ناگهان با شكست روبه رو مي شود. ناگهان تبليغي به ضد تبليغ بدل مي شود و مبالغ هنگفتي بيهوده هزينه و دورريخته مي شود.

اما براي حل اين مسأله بايد كساني باشند كه علم بازاريابي را براي هنرمندان و متقابلاً اصول زيباشناسي دانش هنري را براي بازاريان تشريح و تجزيه وتحليل كنند. امروزه دست اندركاران تبليغات، مديران بازاريابي و مسئولان روابط عمومي ها و تمامي كساني كه به نحوي با تبليغات سروكاردارند، هرچه ازعلم و دانش تبليغات اطلاعات بيشتري داشته باشند، مي توانند درتدوين و اجراي استراتژي هاي خود با آگاهي بيشتر و اثربخشي عميق تر عمل كنند. ( اين كتاب شامل سه بخش اصلي است، دربخش نخست سعي شده است به صورت بسيار مختصر، جايگاه تبليغات دربازاريابي، محتواي تبليغات و ارتباط آن با هنر و تبليغات بازرگاني درمدرنيته بحث شود ودربخش دوم كه بخش مهم كتاب است، با توجه به سبك هاي هنري، ادبي و فلسفي، برگردان و نگاهي جديد، براي سبك هاي تبليغاتي ارايه شود ودربخش نهايي تبليغات مدرن و پست مدرن تا حدودي تشريح شده است اين كتاب گامي هرچند كوچك درراه غني تركردن و پرمحتوا كردن آثارتبليغاتي كشوراست و اميد است دست اندركاران تبليغات و بازاريابي با آگاهي بيشتر و خلاقيت بهترسبكي مناسب و با تركيبي ازسبك ها را درآثارتبليغاتي، انتخاب و به كارگيرند. دراين كتاب مؤلفان سعي كرده اند كتابي با رويكرد ها ونگرش هايي جديدتر، براي خدمت به جامعه تبليغات و بازاريابي ارايه كنند.

اگر به تبليغات، نگاهي ساختاري داشته باشيم، مي توانيم، بگوييم كه تبليغات عنصري است كه از هنرو علم سرچشمه مي گيرد،‌ تا بتواند به هدف فروش و بازاريابي يك محصول كمك كند . دراين ميان برقراري توازني بين آنها، براي آنكه هيچ كدام قرباني ديگري نشود، بسيارمهم است. هنر را مي توان دركليه قالب هاي هنرهاي تجسمي و غيرتجسمي،‌ بياني و غيربياني درنظرگرفت و بازاريابي را مي توان علم گسترده اي كه به مطالعه نياز مصرف كننده و پاسخگويي به آن نياز مي پردازد دانست.

به بيان ديگر هنربهعنوان زبان مشترك تمامي بشر، آسانترين و بهترين وسيله براي انتقال پيام است و به همين دليل درتبليغات و بازاريابي از هنر براي رسيدن بهتر به اهداف استفاده مي شود. هنر را مي توان وسيله و ابزار رسيدن به اهداف تبليغاتي دانست تا به پيشبرد فروش محصول كمك كند. همچنان كه علوم و تكنولوژي هاي هنري پيشرفت مي كند و سبك هاي جديد هنري يا مكتب هاي مختلف زيباشناسي دگرگون مي شوند، تبليغات نيزتحت تأثير اين تغييرات متحول مي شود.

دوعامل زيبايي و اثربخشي نقش به سزايي درنحوۀ ارايه تبليغات دارند. زيبايي مفهومي است كه هنوز بزرگترين فيلسوفان هنر و زيباشناسي از تعريف آن عاجز مانده اند و درعين حال اثربخشي تبليغ نيزخود به عوامل فراواني درعلم بازاريابي و ارتباطات بستگي دارد. زيبايي يك تبليغ ضرورتاٌ به مفهوم اثربخش بودن آن نيست برقراري توازن و ارتباطي همگون، بين اين دو متغير كار بسياردشواري است،‌ كه لازمه آن داشتن اطلاعات و آشنايي كامل دربارۀ هردو متغيراست. ي

يك برنامه تبليغاتي موفق نه كارگرافيست يا نويسنده هنرمنداست و نه كارگردان هنري، تبليغات بايد توسط مجموعه تيمي ازعلم بازاريابي، جامعه شناسي،‌ روانشناسي،‌ زباشناسي،‌ ارتباطات، ادبيات،‌ فلسفه و هنرهاي مختلف تهيه شود: مطالب اين كتاب به مديران، بازاريان و دست اندركاران تبليغاتي ديد و بينش خلاقانه وروشني براي تهيه ايده ها و استراتژي هاي تبليغاتي و بازاريابي ارايه مي كند.

سبك كلاسيك درتبليغات و تبليغات كلاسيك

تبليغات كلاسيك يعني يك تبليغ انساني و نشان دادن انسان به هرصورتي درارتباط با كالا و محصول. اين سبك تبليغاتي مخاطبان بسياري دارد زيرا زبان عمومي بيشتر مخاطبان است. گرايش به مكتب كلاسيك دربين مردم عامي بسيارزياد است،‌ به همين منظور درمورد كالاهايي كه بازار هدف آنها بيشتر عامه مردم هستند،‌ ازاين سبك تبليغاتي استفاده مي شود. دراين سبك تبليغاتي هرچيزي را به انسان ربط مي دهند و به هرصورتي انسانها درصحنه هايي ازتبليغات حضور دارند،‌ انسانهايي كه ازنظر زيبايي ظاهر يا صورت،‌ ايده آل هستند.

سبك باروك درتبليغات و تبليغات باروك

درتبليغات باروك سازندگان و مديران تبليغاتي آنها تنها به تصويرسازي ازشكوه و عظمت كالا و خدمت مي انديشند. آن چنان كه درتبليغات ساختمان ها،‌ برج ها و مكانهاي باشكوه مي توان مشاهده كرد.

درتبليغات به سبك باروك دو ايده بيش ازهمه مدنظراست. خلق فضاهاي مناسب براي بازاريابي و ايجاد مكان هاي كوچكي براي تفكر و انديشه تبليغاتي. ازاين رو درآثارتبليغاتي اين سبك شاهد پديدآمدن تبليغاتي بسيار باشكوه و بزرگ هستيم و به شكوه و عظمت كارتبليغاتي بسيار اهميت مي دهند مانند صداهاي بسياربم و بلند،‌ تصاوير بزرگنمايي شده ،‌ فيلمبرداري بسيار شكوهمند و....

مجريان اين سبك يكپارچگي و وحدت كامل تبليغات خود را درمكان هايي بسيار باشكوه نشان مي دهند. براي نمونه دركنار آثارتاريخي باشكوه ويا درفضاهاي بسيار باشكوه به ساخت آثارتبليغاتي مي پردازند. مكان هاي باشكوهي چون برج ايفل درفرانسه، ميدان آزادي درتهران و قله دماوند، ارگ بم و... دراين سبك تبليغات استفاده مي شود. براي نمونه شركت سوني براي ورود به بازار آمريكا ازمجسمه آزادي آمريكا درتبليغات خود استفاده كرد.

تبليغات داداييستي:

سبك تبليغاتي داداييسم يكي از سبك هاي تهاجمي است. بيشتر شركت هايي كه قصد نابودكردن رقباي خود يا هجوم ناگهاني به بازار با يك محصول جديد يا ايده جديد را دارند ازاين سبك بهره مي گيرند. تبليغات داداليست ها تا حدودي مخالف قواعد و قوانين متعارف بازاريابي و تبليغات است و با نوعي كلاژ لفظي و بصري و تكنيك هاي مونتاژ، دكوپاژ و تدوين، براساس تصادف و همنشيني ظاهراًَ غيرمنطقي و اتوماتيك واركلمات، صداها و تصاوير شكل مي گيرد. اجراي في البداهه صحنه هايي از توليد يا ارايه محصول، موسيقي پرسروصدا ونامناسب از ويژگي هاي تبليغات داداييسم است. به طوري كه دراين هرج و مرج تبليغاتي، مشتريان را نيز با خود همراه مي كنند و آنان را هم به بازي مي كشانند. درحراج هاي كشورهاي جهان سوم گاهي اين گونه تبليغات به وفور يافت مي شود به خصوص درتبليغات كانديداهاي احزاب گوناگون ازاين نوع سبك تبليغاتي استفاده مي شود. ولي دركشورهاي غربي دراغلب موارد ازاين سبك به صورت كاملاً علمي براي استراتژي هاي بازاريابي و تبليغاتي استفاده مي كنند.

سبك هاي تبليغات ديگري كه دركتاب بررسي شده است شامل موارد زير مي باشد.

تبليغات رئاليسم، تبليغات ناتوراليسم، تبليغات رومانتيسم، تبليغات فوتوريسم،‌ سبك دادييسم درتبليغات و تبليغات داداييستي، سبك ايماژيست، اونانيميسم درتبليغات، سبك پارناسيسم، سبك امپرسيونيسم،‌ درتبليغات و تبليغات امپرسيونيستي، تبليغات اكسپرسيونيستي،‌ تبليغات سوررئاليستي، فلسفه سوررئاليستي درتبليغات، سبك سمبوليسم درتبليغات و تبليغات سمبوليستي، تبليغات كوبيستي،‌ كوزموپوليتيسم و تبليغات جهاني، اگزيستانسياليسم درتبليغات، أپ آرت و تبليغات أپ، سبك اسپاليسم،‌ سبك المناريسم درتبليغات، اورفيسم درتبليغات، سبك بدويگري، سبك پاپ آرت،‌ سبك چيدمان درتبليغات، تبليغات مفهومي، پست مدرنيسم درتبليغات و تبليغات پست مدرني و...

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید