تبلیغات اصلاحات واژه ها

تبلیغات هم مثل سایر رشته ها به دلیل رشد و گسترشی که یافته صاحب اصطلاحات خاص خود شده است.

به نظر می رسد ترجمه متون مرتبط با تبلیغات بدون آشنایی با اصطلاحات رایج درادبیات این رشته دشوار باشد و نتواند مفاهیم را آن چنان که مورد نظر تولید کنندگان آنهاست منتقل کند.

مجموعه مختصری که دراینجا ارائه می شود با هدف آشناسازی مترجمان با این اصطلاحات صورن گرفته است.

 

Advertisement

تبلیغ

یک اعلام عمومی هزینه دار که دروسائل ارتباط جمعی صورت می گیرد.

تبلیغات

Advertising

شناساندن. جلب توجه عمومی به یک محصول، خدمت و یا شرکت ازطریق اعلام های هزینه دار برای تأثیرگذاری بر درک تا تحریک تمایل مشتری برای خرید یا شرکت در یک کنش و اقدام خاص.

Advertising exposure

درمعرض آگهی قرارگرفتن

ارتباط تماس فرد با پیام ها یارسانه های دیداری و شنیداری آگهی دهنده

Advertising manager

مدیرتبلیغات

نماینده یک شرکت درزمینه بازاریابی حوزه تلاش های مرتبط با محصول، مشتمل بر بودجه بندی، اقدامات خلاقانه و ایجاد ارتباط با آژانس ها.

Advertorial

آگهی ـ مقاله

یک آگهی است که شبیه مقالات روزنامه ها یا برنامه های تلویزیونی تهیه می شود، اما در واقع دیدگاه ها، خدمات محصولات یک آگهی دهنده را تبلیغ می کند.

Announcement

اعلان آگهی یک دقیقه ای یا کمتر از یک دقیقه

بخش شنیداری هرآگهی مشتمل بر صدا، موسیقی و افکت های صدا

Audio

شنیداری

 

 

Age group

گروه سنی

مخاطبان یک آگهی که برمبنای سن طبقه بندی و شناسایی شده اند.

Agency

آژانس

شرکتی که دست اندرکارتبلیغات، بسته بندی و نام گذاری کالاها و خدمات است و درعین حال درزمینه های بازاریابی و تجارت مشورت می دهد. آژانس برای مشتریان خود درجهت ارتقای امور خود مشورت می دهد.

Art director

مدیرهنری

فردی که مسئول طراحی گرافیک و قراردادن هنرمندانه یک تبلیغ درموقعیت خاص است. به مسئول بخش تولید یک آژانس نیز اطلاق می شود.

Billboard

اسامی

اسامی که درآغاز یا پایان یک برنامه می آیند اما درتبلیغات همه واژه به معنی تهیه پوسترهای بسیار بزرگ برای نصب درفضای باز است.

Bleed

آگهی لب بر

آگهی هایی که روزنامه نگاران به آنها آگهی های لب برمی گویند. این نوع آگهی ها تمام سطح چاپی یک صفحه را می پوشاند ( به طوری که حاشیه صفحات را قطع می کند)

Brainstorming

توفان ذهنی

جلسع ایجاد عقاید خلاقانه که به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه توسط گروه های کاری گوناگون درآژانس برگزارمی شود.

Camping

تلاش جامع تبلیغاتی

تلاش هماهنگ و کاملاً برنامه ریزی شده از طرف سفارش دهنده برای یک محصول که غالباً ماهیت چند رسانه ای داشته و طی یک دوره زمانی دنبال می شود.

Caption

شرح عکس

متنی که درتوصیف یک عکس یا ایلاستراسون می آید.

 

 

Card rate

قیمت آگهی ها

قیمت های غیرقابل چانه زدن آگهی که برروی کارت مخصوص به مشتری عرضه می شود.

Cash discount

تخفیف نقدی

تخفیفی که بابت پرداخت نقدی آگهی درزمان تعیین شده، پرداخت می شود.

Client

سفارش دهنده

سازمانی که یک آژانس تبلیغاتی برای انجام تبلیغات به کار می گیرد.

Commercial

تبلیغ بازرگانی

یک اعلام دیداری یا شنیداری که معمولاً از طریق رادیو، تلویزیون یا سینما صورت می گیرد.

Concept

مفهوم

ایده اصلی پشت یک شعار تبلیغاتی یا تلاش جامع تبلیغاتی.

Consumer

مصرف کننده یا خریدار

فردی که هدف تبلیغات است، خریدار.

 

Copy

نسخه

بخش مکتوب یک آگهی. یک نسخه مؤثر نقشی حیاتی درتبلیغ ایفا می کند حتی درپیام هایی که بصورت دیداری یا شنیداری پخش می شوند.

 

Copy testing

تأثیرآگهی

اندازه گیری تأثیر یک آگهی یا فعالیت تبلیغاتی

)C-p-t( Cost per thousand

هزینه تبلیغ درازای هر هزارمشتری بالقوه

توسط یک انتشاراتی، بنگاه پخش یا تبلیغات بیرون ازخانه. این رقم معمولاً دربرنامه ریزی های رسانه ای طرف توجه قرارمی گیرد.

 

Direct response

واکنش مستقیم

یک تکنیک تبلیغاتی که درآن سعی می شود مخاطب به یک نوع واکنش خاص ترغیب شود و محصول مورد تبلیغ را خریداری کند. این کار از طریق دراتیار گذاشتن ابزارهای خاصی چون کارت پاسخ تجاری (BRC) تأمین می شود.

Display ad

به آگهی مصوردرروزنامه یا مجله گفته می شود.

Drive time

وقت رانندگی

وقت رانندگی درمیزان نرخ آگهی تأثیرگذار است.

به ساعاتی که اکثر رانندگان دراتوموبیل های خود هستند و شانس شنیدن تبلیغات رادیویی بسیار بالاست، وقت رانندگی می گویند.

Focus group

گروه تمرکز

گروهی بالقوه از مشتریان که دریک بازار پژوهشی مورد استفاده قرارمی گیرند تا میزان تأثیر احتمالی یک محصول یا تأثیر یک استراتژی تبلیغاتی توسط آنان اندازه گیری شود.

 

Hook

قلاب

پیام کوتاه به یاد ماندنی، به عبارت یا به قطعه ای موسیقی اطلاق می شود که برای جلب توجه مخاطب، اطلاق می شود که برای جلب توجه مخاطب، درآگهی مورد استفاده قرارمی گیرد و پس از اینکه این جلب توجه ایجاد شده، پیام آگهی درذهن مخاطب، بیشتر باقی ماند.

Madison Avenue

خیابان مدیسون

خیابانی درنیویورک که اکثر آژانس های بزرگ تبلیغاتی درآن دفتر دارند. خیابان مدیسون درعین حال اصطلاحی است که امروز به کل صنایع تبلیغاتی آمریکایی نیز اطلاق می شود.

Marketing

بازاریابی

اصطلاحی است که به کلیه روش های جذب و متقاعد سازی مشتریان اطلاق می شود.

)Run of press(

درخواست چاپ آگهی Rop

درخواست چاپ آگهی سیاه و سفید برای هرجای روزنامه که امکان پذیرباشد.

Split advertising

چاپ ویژه دو آگهی

چاپ دو آگهی با دو شکل از یک آگهی دهنده دردو جای گوناگون یک نشریه دریک زمان

Sport advertising

تبلیغات محلی

تبلیغاتی که بجای ارائه درسطح ملی درمحل های خاص ارائه می شوند.

Voice over

شنیدن صدا

شنیدان صدا درآگهی بدون دیدن منبع صدا

Want ad

آگهی هایی که برای استخدام افراد ارائه می شوند و به آنها Wantedhelp هم گفته می شود.

 

 

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید