تدارك چين براي 4 ميليارد تماشاگر

وصال روحاني

المپيك پكن كه درتابستان سال 2008 برگزارمي شود و بيست و نهمين دوره اين رقابت هاي عالم گير خواهد بود و بيش از 200 كشوردنيا درآن شركت مي جويند،‌از پاره اي جهات مي تواند استثنايي باشد،‌ وقتي يوناني ها ادعا كردند كه درسال 2004 المپيك كامل تراز المپيك فوق مدرن و تكنولوژي زده « سيدني 2000 » را برپا مي دارند، عده اي به آنها خنديدند زيرا غيرممكن نشان مي داد، اما يونان با تمام فقر نسبي ، ركود اقتصادي و سنت گرايي اساطيري اش به اين مهم نايل َآمد و يك المپيك كم نقص و كاملاٌ مبتني برحساب وكتاب هاي تشكيلاتي و البته مهارت هاي شگفت انگيز تكنولوژيك برپا كرد.

حالا چيني ها ادعا دارند كه همان تجربه را به شكلي بهترو كاملتر تكراركند و اين بدان معناست كه مي خواهند ازآتن 2004 و سيدني 2000 فراتربروند و اگر چندسال پيش شنونده ها به حرف هاي يوناني ها خنديدند ،‌ امروز ازچنان كاري درقبال ادعاي چيني ها ابا دارند زيرا كشوري متحد كه پرجمعيت ترين درسطح جهان است (‌ افزون بريك ميليارد و 400 ميليون نفر جمعيت ) وادوات الكترونيك كامل و هنر استفاده از آن را نيز به خدمت گرفته است ، نمي تواند دراين زمينهناتوان باشد و حرف هايش شعار تلقي شود.

اولين اثر تبليغاتي

المپيك چين كه در29 رشته ورزشي برپا مي شود وايران هم در10 تا 14 رشته آن شركت خواهد كرد طبق برآورد هاي اوليه بيش از 4 ميليارد تماشاگر تلويزيوني درسطح جهان خواهد داشت و اين يك ميليارد بيشتر ازكساني خواهد بود كه المپيك قبلي را به تماشا نشستند . اولين اثر اين پخش گسترده تلويزيوني اين است كه چين بيش از هرزماني درانظار جهانيان خواهد نشست و اين كشور مي تواند ثابت كند كه تمام تبليغات سازمان هاي امپرياليستي و نيروهاي وابسته به آمريكاي متجاوز درخصوص ضعف و عقب ماندگي و اختناق درچين دروغ وفريبي بيش نيست .

ماگولي مسئول بخش تأمين تصاوي « المپيك » 2008 مي گويد: « هدف هاي ما بسار متعالي است و دراين راستا باور داريم كه المپيك پكن به لطف روابط خوب ما با برخي كشورها ( كه يوناني ها و استراليايي ها ازآنها غافل بوده اند ) با وسعتي بي سابقه درسطح جهان پخش تلويزيوني خواهد شد.»

دراين ميان كميته بين المللي ( IOC ) نيز كاملاً بسيج و مهيا شده است زيرا مي داند كه درازاي پخش گسترده تر از هميشه بازي ها ازتلويزيون مي تواند پولي هنگفت را به خزانه خود واريز كند. درسال 2006 و براي صدور اجازه پخش المپيك زمستاني تورين و المپيك تابستاني 2008 ، اين سازمان 5/2 ميليارد دلار ازشبكه هاي مختلف رسانه اي دريافت كرد اما امروز سران اين نهاد متوجه شده اند كه با افزايش حجم پخش تلويزيوني بخش بازي ها مي توانند درآمد بيشتري داشته باشند.

« IOC » همچنين از ابتداي بهار امسال فرماني صادركرد كه براساس آن چين به عنوان ميزبان المپيك بعدي مختار است كه موبايل ها و وسايل اينترنتي مزين به نام بازي ها را درحجمي وسيع به فروش برساند اما فايده و پي آمد بزرگ اين فرمان جدا از بدهي هاي مالي ، وسعت يافتن پيام چيني ها و كارهاي تبليغاتي آنان درسطح جهان است.

گسيل ماهواره ها

از همه جالب ترگسيل هرماهواره جديد به دل آسمان براي تأمين تصاوير بهتر ازبازي هاي المپيك درپاييز امسال ازخاك چين است . اين كار را متخصصان چين صورت مي دهند تا بتوانند پوشش عظيم تري را به تصاوير تلويزيوني بازي ها ببخشند و به اهدافي برسند كه گفتيم و تصاوير المپيك را به دل كهكشان ها بفرستند وسپس با كيفيت بهتر به سطح زمين باز گردانند. بيش از11 هزار ورزشكار زبده از كشورهاي مختلف 5 قاره دنيا دراين المپيك كه مردادماه 87 برپا مي شود شركت مي جويند ولي خصلت و حسن بزرگ اين مسابقات نه فقط گستردگي ارتباطات آن و چتر پوششي شگرف رقابت ها، بلكه استقلال چين وعدم وابستگي آن به نيروهاي غربي درامربرگزاري رقابت ها است. درماه هاي اخير درچند نوبت اف. بي. آي به چيني ها پيشنهاد داده است كه اجازه بدهد درامر تأمين امنيت المپيك ياور آنها باشد اما هربار چين اين درخواست را رد كرده است. فرضيه و بهتر بگوييم متن تهديد آمريكايي ها اين است كه چون ده ها هزارتنچه به صورت ورزشكارو چه درهيأت توريست درزمان برگزاري المپيك به پكن مي ريزند ، چين نمي تواند يك چتر امنيتي مؤثر و فراگير را برفراز بازي ها داير كند و بنابراين امكان عمليات تروريستي و مرگ و مير مردم درجريان بازي ها زياد خواهد بود و بدين خاطر لازم است كه به« F.B.I » اجازه مشاركت دربازي ها داده شود. درهمين ارتباط توماس خو‍‍ءنتس كه يكي از مديران بخش روابط بين المللي « F.B.I » است، اخيراً هم سفر به پكن داشته وسعي كرده باطرف هاي چيني ارتباط برقرا كنند واجازه كارفوق را ازمقام هاي پكن بگيرد،‌اما نتوانسته است. باورچيني ها اين است كه با خرجي بسيار كمتر از 8/1 ميليارد دلاري كه درالمپيك آتن صرف مسائل امنيتي شد،‌محيطي امن را براي المپيك پكن فراهم آورند. درآن صورت دنيا مي تواند فضاي سياسي موجود درچين را بهتر ببيند وبدون تأثير پذير ي از تبليغات سوء آمريكايي ها درمورد شرايط اين كشور قضاوت كند.

چيني ها ازيك سال پيش وسايل ارتباطي خود را با وسعت بيشتري به كار گرفته اند تا توانند اطلاع رساني بهتري به مردم جهان پيرامون المپيك و شرايط كشور ميزبان داشته باشند. اين درحالي است كه اروپاي غربي وآمريكا درتبليغاتي همسو با يكديگر كوشيده اند وضعيت چين و حكومت پكن را مخدوش و متزلزل جلوه دهند.

چين همچنين اميدوار است به لطف 3 سال كارپيوسته داخل اردويي و تداركاتي، ‌به جنان پيروزي هايي درصحنه مسابقات المپيك 2008 دست يابد كه براي نخستين بار فاتح بازي ها شود. آمريكا راكه پس ازمتلاشي وتجزيه شدن اتحاديه شوروي برنده تمام ادوار المپيك بوده است ،‌ به زيردست خود بفرستد و ازاين بابت نيز تبليغاتي وسيع را به نفع خود صورت دهد. اين چنين است كه المپيك پكن مثل ادوار قبل اين بازي ها به عرصه اي بسار مهم تر و وسيع تر ازيك رويداد ورزشي صرف بدل شده وبيشتر به يك مانور سياسي تكنولوژيك سترگ مي ماند كه بهره هاي آن نيزگاه غيرورزشي است.

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید