« آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی»

به نام خدا

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 27/12/1358 بنا به پیشنهاد شماره 31 10 /45/6161 مورخ 18/7/1358 وزارت ارشاد ملی به استناد ماده 6 قانون تاسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی (سابق) آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1-

منظور از کانونهای آگهی و تبلیغاتی در این آیین نامه سازمانهایی هستند که کار آنها تنظیم، تهیه ، مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی و انجام دادن سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوط می باشد. این سازمانها باید برای انجام دادن خدمات مورد نظر دارای تجهیزات لازم و نیروی انسانی ماهر برای قسمتهای مختلف خود باشند. محل کانونهای آگهی و تبلیغاتی باید تنها به امور مذکور در این ماه اختصاص یابد.

ماده 2-

مأموران صلاحیتدار وزارت ارشاد ملی می توانند در تمام مواقع چگونگی فعالیت و دفاتر کانونهای آگهی و تبلیغاتی را بررسی نمایند.

ماده 3-

هر شخص حقیقی و یا حقوقی وقتی می تواند به فعالیتهای موضوع ماده یک این آیین نامه بپردازد که از وزارت ارشاد ملی پروانه بیگرد و مدیر مسئولی که حائز شرایط مندرج در این آیین نامه باشد به وزارت ارشاد ملی معرفی نماید.

تبصره :

اشخاص حقیقی و مدیر عامل در مورد (اشخاص حقوقی) باید فاقد پیشینه موثر کیفری باشند . مشهور به فساد اخلاقی نباشند.

ماده 4

مدیر مسئول باید دارای شرایط زیر باشد:

  • تابعیت ایران
  • اهلیت قانونی
  • نداشتن سوء شهرت و سابقه مؤثر کیفری
  • دارا بودن دیپلم کامل متوسطه و داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مؤثر در امور تبلیغات با تأیید کمیته سازمانهای تبلیغات با مدرک تحصیلی معادل دانشنامه لیسانس در رشته های بازرگانی، روابط عمومی، بازاریابی و تبلیغات یا علوم اجتماعی .
  • عدم اشتغال در وزارتخانه ها یا مؤسسات یا شرکتهای دولتی و یا شهرداری ها

تبصره :

یک نفر نمی تواند مدیریت مسئول بیش از یک سازمان تبلیغاتی را عهده دار باشد.

ماده 5- کانونهای آگهی و تبلیغاتی نباید از نظر اداری و تصمیم گیری وابسته به وسائل ارتباط جمعی و یا آگهی دهندگان باشند.

ماده 6-

رسانه های همگانی مجاز نیستند به مشتریان خود بطور مستقیم تخفیفی به عنوان کارمزد آژانس بدهند و باید نرخ مصوب آگهی را دریافت نمایند. تخفیف مخصوص سازمانهای تبلیغات فقط به سازمانهایی تعلق می گیرد که از وزارت ارشاد ملی و اتحادیه سازمانهای تبلیغات پروانه داشته باشند.

ماده 7-

وزارت ارشاد ملی می تواند کسانی را که در تاریخ تصویب این آیین نامه دارای پروانه وزارت اطلاعات و جهانگردی سابق هستند و استمرار فعالیت و صلاحیت فنی آنها طبق بند 4 ماده 4 ماده مورد تایید باشد بدون توجه به مدرک تحصیلی به عنوان مدیر مسئول بپذیرد.

ماده 8-

اجازه تاسیس کانونهای آگهی و تبلیغاتی و شعب و نمایندگی در یک یا چند حوزه معینی با توجه به امکانات و لزوم این امر با گرفتن نظر مشورتی اتحادیه سازمانهای تبلیغات به عهده کمیته سازمانهای تبلیغات می باشد.

تبصره

تغییر محل و واگذاری کانونهای آگهی و تبلیغاتی و یا هر گونه تغییری در مدیران سازمانهای مذکور باید قبلاً به وزارت ارشاد ملی اعلام گردد.

ماده 9-

در صورت فوت دارنده پروانه کانون هر گاه میان وارث شخص واجد شرایطی درخواست پروانه کند یا موافقت سایر وارث قانونی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ موافقت وارث پروانه به نام او صادر خواهد شد. وارث همچنین می توانند با توافق و اجازه کمیته و سازمانهای تبلیغات پروانه را به اشخاص حقیقی یا حقوقی صاحب صلاحیت منتقل کنند.

ماده 10-

به منظور صدور پروانه تأسیس کانونها و مؤسسات تبلیغاتی و رسیدگی به شکایات مربوط به آ نها یا لغو پروانه و برکنناری یا تعلیق مدیران مسئول و تعطیل موقت یا دائم کانونهای آگهی و تبلیغاتی کمیته ای به نام کمیته سازمانهای تبلیغات در وزارت ارشاد ملی به ریاست معاون مربوط و مرکب از مدیر کل یا نماینده او و یکنفر دیگر به انتخاب وزیر ارشاد ملی و نماینده تام الاختیار اتحادیه سازمانهای تبلیغات و در استانها این کمیته متشکل از معاون استاندار و یا نماینده او، مدیر کل ارشاد ملی و کارشناس مربوطه تشکیل می گردد.

وظایف کمیته به شرح زیر است:

الف – رسیدگی و تصمیم گیری در مورد درخواستهای صدور پروانه تأسیس کانونهای آگهی و تبلیغاتی و یا گشایش شعبه یا نمایندگی.

ب –رسیدگی و تصمیم در مورد شکایاتی که از کانونهای آگهی و تبلیغاتی و یا مشتریان آنها می رسد. چنانچه متقاضی از تصمیم متخذه در استان شاکی باشد می تواند مراتب را جهت رسیدگی به کمیته مرکزی اعلام نماید.

پ – صدور اخطار کتبی یا تعطیل تا سه ماه یا لغو پروانه کانونهای آگهی و تبلیغاتی برحسب درجه تخلف

تبصره

انتقال پروانه کانونهای آگهی و تبلیغاتی با رعایت مفاد این آیین منامه و یا تصویب کمیته مجاز است به شرط آن که انتقال گیرنده و یا انتقال گیرندگان اعم از حقیقی یا حقوقی شرایط لازم مندرج در این آیین نامه را داشته باشند.

ماده 11-

در مواردی که پروانه کانونهای آگهی و تبلیغاتی یا شعبه یا نمایندگی آن بعللی تعلیق گردد کانون یا شعبه یا نمایندگی آن موظف است از تاریخ ابلاغ تعلیق از انجام و قبول تعهدات تازه خودداری کند.

ماده 12-

سازمانهای تبلیغاتی و مؤسسات انتشار دهنده آگهی در تنظیم های تبلیغاتی خود مکلف به رعایت نکات زیر می باشند:

الف – آگهی های تبلیغاتی باید با موازین شرعی و قانونی کشور منطبق باشد

ب – استفاده از تصاویر و عناوین مقامات عالیرتبه مملکتی و تمثال پیشوایان مذهبی و شخصیتهای تاریخی و فرهنگی کشور در آگهی هایی که هدف آنها ارائه کالاهای مصرفی و خدمات مشابه می باشد ممنوع است .

پ – آگهی تبلیغاتی نباید خدمات یا کالاهای دیگران را بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهد.

ت – درآگهی های تبلیغاتی ادعاهای غیر قابل اثبات و مطالب گمراه کننده نباید گنجانده شود.

ث – آگهی تبلیغاتی نباید محتوی گفتار یا تصاویری باشد که برای اخلاق و معتقدات مذهبی و عفت عمومی توهین آمیز باشد.

ج – در آگهی های تبلیغاتی نمی توان از قول منابع علمی ادعاهایی به عمل آورد که از طرف منابع موثق علمی تایید نشده باشد.

چ – تبلیغ کالاهای بازرگانی و خدمات تجارتی در کودکستانها، دبستانها، دبیرستانها ممنوع است.

ح – تحتقیر و استهزاء دیگران تلویحاً و یا تصریحاً در آگهی های تبلیغاتی ممنوع است.

خ – تبلیغاتی که مروج فساد یا مخالف ادیان رسمی و برخلاف عفت عمومی باشد ممنوع است.

د- تعیین جایزه در مقابل تشویق به خرید و مصرف ممنوع است .

ماده 13-

آگهی های مربوط به خواص مواد غذایی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی طبق مقررات مربوط مستلزم گرفتن اجازه قبلی از وزارت بهداری و بهزیستی است.

تبصره-

تبلیغ در مورد خواص داروها ممنوع است مگر بر طبق ضوابط ماده 5 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 1334

ماده 14-

برای نمایش هر گونه و اسلاید تبلیغاتی باید قبلاً از وزارت ارشاد ملی پروانه نمایش کسب شود.

ماده 15

آگهی های تبلیغاتی که از طریق رسانه های همگانی ( رادیو، تلویزیون ، سینما، روزنامه، مجله ، سالنامه ویزیتوری و مانند آن ) پخش و انتشار می یابد تابع مقررات مندرج در این آیین نامه می باشد.

ماده 16-

هر گاه مدیر مسئول از رعایت مقررات مندرج در این آیین نامه تخلف نماید برکنار و صاحب کانون آگهی و تبلیغاتی موظف خواهد بود درمدت یکماه مدیر مسئول دیگری را طبق ماده 4 معرفی کند. در غیر اینصورت کانون برای مدتی که از سوی کمیته سازمانهای تبلیغات تعیین می شود تعطیل می گردد.

ماده 17-

کانونهای آگهی و تبلیغاتی مکلفند کلیه دستورالعملهایی را که در آینده در مورد تبلیغات از طرف وزارت ارشاد ملی در حدود اختیارات قانونی آن تهیه و ابلاغ می گردد دقیقاً رعایت نمایند.

ماده 18-

از تاریخ انتشار این آیین نامه در روزنامه رسمی هیچ موسسه ای نمی تواند خارج از مقررات این آیین نامه تحت عنوان کانون آگهی و تبلیغاتی و مانند آن فعالیت نماید و کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که با یکی از عناوین مذکور در حال فعالیت می باشند موظفند ظرف سه ماه خود را با شرایط آیین نامه تطبیق داده و امتیاز جدید دریافت کنند در غیر اینصورت سازمان برای مدتی که از سوی کمیته سازمانهای تبلیغاتی تعیین می گردد تعطیل می شود.

ماده 19-

در صورتی که دارندگان امتیاز پس از صدور پروانه جدید فعالیت رسمی خود را ظرف 6 ماه آغاز و مراتب را به وزارت ارشاد ملی اعلام نکنند یا بعد از شروع فعالیت مجددا به مدت یکسال از ادامه کار خوداری و فعالیتی نداشته باشند پروانه آنان ملغی تلقی و از کار آنان جلوگیری خواهد شد .

ماده 20-

مراجع انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به تقاضای وزارت ارشاد ملی از ادامه کار این قبیل موسسات و همچنین کانونهای آگهی و تبلیغاتی فاقد پروانه یا متخلف جلوگیری کنند.

ماده 21-

از تاریخ تصویب این آیین نامه کلیه مقررات مغایر ملغی است.

 

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید