شرکت ایده پویان روز

شرکت ایده پویان روز، به عنوان مجری انحصاری تبلیغات محیطی تیم ملی فوتبال یکی از قطب های مهم تبلیغات ملی کشور بویژه در عرصه های بین الملی محسوب می شود.

دانش تبلیغات پس از راهیابی تیم ملی فوتبال به جام جهانی، بر آن شد تا با مدیران این شرکت گفتگویی داشته باشد که در زیر می خوانید:

1- شايد به عنوان اولين سئوال غافلگيركننده باشد، اما نظرتان را در مورد صنعت فوتبال جهان بگوئيد.

( به جنبه هاي تبليغات اشاره نشود)

2- در ايران چطور ؟

(به صنعت فوتبال بطور مفصل اشاره شود)

3- تبليغات چه راهكارهائي براي اين صنعت دارد؟

(به وسعت حجم تبليغات جهاني اشاره شود).

4- پس ما از اين كاروان خيلي جا مانده ايم؟

(به تفاوت نگرشهاي جهاني و ايراني)

5- چون همه عيب بگفتي هنرش نيز بگو؟

(از انگيزه هاي وطني صحبت شود)

6- شركت ايده پويان روز در كجاي اين صنعت حضور دارد؟

(تفكيك شركتهاي تبليغاتي كه كار ورزشي كرده اند و چارت)

7- با توجه به تمامي صحبتهاي قبل احتياج به نگرشهاي جديد احساس مي شود. اينگونه نيست؟

(بلي – افقهاي جديد – قراردادهاي چند ساله با اسپانسرها)

8- چه خدمات متفاوتي در اين موارد ، مخاطبان شما كه همان مشتريان هستند دريافت مي كنند؟

(بحث كامل انحصاري بودن)

9- قبل از اين كار، چه كارهائي انجام داده ايد؟

10- در پايان صحبت خاص ديگري داريد بفرمائيد؟

صنعت فوتبال در آيينه جام جهان نما به گفتمانی حرفه اي تبديل شده است. تركيبي از هنر و علم كه در عصر حاضر تعاريف فرا صنعتي را در خود مستتر کرده است. این صنعت در آغاز به عنوان تفريح مطرح بود، و در مرحله رشد با تركيبي از علم و هنر، جايگاهي را مشخص و در عصر توسعه با بلوغ خود فرايندي فرا صنعتي را مطرح كرد كه به عنوان پايگاه و خاستگاهی نزد عموم و مديران جهاني تثبيت شده است؛ فرايندي كه در ديدگاهي جهاني، تمام متخصصان علم آمار، مديريت، جامعه شناسي، روانشناسي، اقتصاد و تبليغات را جسورانه به چالش مي طلبد.

شايد تعجب آور باشد، ولي امروز صنعت فوتبال به واقعيتي تبدیل شده كه معادلات اقتصاد جهاني را نيز دستخوش تغيير کرده است؛ به گونه اي كه بسياري از شرکت های منطقه اي از طريق صنعت فوتبال در معرض ديد جهاني قرار گرفته و جهاني شده اند و آنهايي كه پيش از اين جهاني بودند؛ سميناري از مشتريان جهاني را آن هم در يك ويترين بين المللي از آن خود نمودند. صنعت فوتبال جهان امروزه به گونه اي نمادين؛ جايگاه ويژه اي را در عرصه حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي براي خود تعريف کرده است . اگر بخواهيم تحليلي كوتاه اما كارشناسانه داشته باشيم اين مسئله از پنج بعد قابل بررسي است :

نظام مديريتي و حكومتي : الف) چون این نظام نوعی سرمايه داري و نقطه مقابل اقتصاد كلاسيك بود، توانست نقش عناصر فعال و پويا را مشخص کند و موجب ارتقاي بازده سرمايه هاي مادي و انساني شود.

ويژگي بارز اين اقتصاد، تغييرات سريع بود و به يقين كشورهايي مي توانند در چنين اقتصادي موفق باشند كه قابليت تطبيق با اين تغييرات را داشته باشند. وضعيت ورزش فوتبال يكي از اين تغييرات بود كه به سرعت اما به گونه اي ثابت مورد تائيد و تاكيد نظام سرمايه داري قرار گرفت.

ساختار مديريتي ب) در بخش مديريتي به دليل ماهيت غير دولتي توانست با كنسرسيومي از تصويرسازان، كارشناس مشاوران زبده و با تجربه تئوري هاي خلاقي و فكور طي چند دهه كار علمي و تحقيقي به نتايج امروزي برسد. اين گروه خود اكثراً تاريخچه اي موفق در شرکت های بزرگ بين المللي داشته و يك شبه در اين طرح توسعه اي قرار نگرفته بودند.

بديهي است هنر مديريت به عنصر تصميم گيري آن منوط است و اين فعل با درايت تمام در صنعت فوتبال اتفاق افتاد و الگونمايي و الگوسازي در اين طرح توسعه اي با پديده جهاني شدن، به واقعيت پيوست.

ج – ساختار روابط عمومي به دليل اين كه برخلاف كشور ما، ايران در بخش خصوصي رشد و توسعه يافته بود، توانست رسالت واقعي يك سخنگو و مترجم را انجام دهد؛ يك دستگاه ترجمه كه با كارشناسان خود توانست تمام ديدگاه ها و تفكرات منطقه اي و بين المللي را تحت شعاع قرار دهد و صنعت فوتبال را با ماهيتي واقعي و منطقي تعريف کند. بايد گفت كه در حقيقت وجود اين كانون، شاهكارهاي ورزش فوتبال امروز را معني و تعريف کرده و با تصميم گیری مثبت، تصميم گيران جهاني ورزش فوتبال را تحت تاثير قرار داده است.

د- نقش فراصنعتي ورزش فوتبال :

فوتبال در فاصله چند دهه با ثبت رويدادهاي تاريخي موجب پيوند مديران برند با باشگاهها و ورزشكاران شده و دستاورد اين پيوند به شكل گيري بيشتر صنعت ورزش فوتبال منجر شده است؛ به اين معنا جايي كه كسب و كار با درآمدي مولد همراه شود، مي تواند در سطح بين المللي و منطقه اي، زنجيره اي از ارزشها را ايجاد کرده و با بهره گيري كارشناسان مديريت لازم را اعمال کند.

امروزه اين پروسه به پديده و رويدادي تاريخي جهاني تبدیل شده، در حقيقت اين صنعت به دليل داشتن ماهيت سينرژيكي به فرايندی فرا صنعتي تبدیل شده است، اگر دقيق شويد متوجه خواهيد شد كه تمام علوم مديريت، جامعه شناسي، روانشناسي، اقتصاد، آمار و مفاهيم انساني به گونه اي با ورزش فوتبال در صحنه جهاني تامل برقرار کرده كه فراتر از هر يك از اين فرايندها، به دستاوردي غير قابل پيش بيني منجر شده است؛ به گونه اي كه معادلات اقتصادي و جهاني را بر هم زده و امروز شاهد مبادله پولهاي كلان چند ميليارد دلاري در اين بخش هستیم. اگر در عصر رشد و توسعه ماركهاي تجاري اروپا و امريكا، صنايع مختلف توليدي مصرفي و دولتي با ركود روبرو شده اند، اين صنعت فوتبال بود كه فارغ از اين دغدغه ها به كار خود ادامه داد و از طرفي ديگر توانست جايگاه برنده ها را نيز احياء کند.

امروز بحث فراصنعتي بودن فوتبال بحث محافل بين المللي اين رشته است.

ه‍ - نقش كارآفرينان در توليد ارزش افزوده :

تاثيرات گسترده و عميق كار آفرينان بر صنعت ورزش فوتبال جهاني اوج هنرنمايي آنها بوده است

تغييرات مختلفي كه با رواج فرهنگ كارآفريني در جامعه بين المللي و برای صنعتي شدن فوتبال ايجاد شده مثال زدني هستند.

وجود كار‏آفرينان و تفكرات راهبرديشان باعث شده كه ايده يابي دركنار فرصت يابي و ايده سازي در همراه با فرصت سازي در جهت صنعتي شدن فوتبال به شكلي واقعي انجام پذيرد و در نهايت به زراد خانه اي از تجارت و اقتصاد تبديل شد. فوتبال فرصتی فكري بود كه قابليت تجاري شدن را داشت و با تكنيك هاي خاص، آن را به مزيت جهاني تبديل کردند؛ مزيت برخلاف مترادف خود با طول عمري بالا كه سرنوشت ماركهاي جهاني را هدف خود قرار داد.

ايجاد ثروت، اشتغال زايي، توسعه فناوري ترغيب و تشويق سرمايه گذاري، شناخت و گسترش بازارهاي جديد، افزايش رفاه و از همه مهمتر ساماندهي و استفاده اثر بخش از منابع،دستاورد كارآفرينان در عرصه جهاني فوتبال بوده است، کارآفرینان با رهيافت هاي كاربردي و استراتژيك خود، سيستم كار آفريني را جايگزين مديريتي دولتي و هزينه اي کرده و اين صنعت را به فرايندي فرا صنعتي تبديل كردند.

واقعيت اين است كه اين صنعت از زماني كه سرنوشت رابطه علت و معلول را به دست استراتژيست هاي كار آفرين سپرد، پويايي خود را با پديده جهاني شدن تجربه کرد.

امروز كارگردانان اصلي اين اقتصاد پويا در عرصه جهاني فوتبال كارآفريناني مدير هستند نه مديران فاقد خلاقيت هاي كارآفريني و استراتژيك.

4- تبليغات در اين عرصه همان تفكر استراتژيك استراتژيست هاي كارآفرين است و اين فرايند فرمول رشد و توسعه برنده هايي امروزي شده است. رقمهاي ميلياردي در بخش تبليغات فوتبال بيانگر اين مهم است كه صنعت ورزش فوتبال همان عنصر فرا رسانه اي است كه در تعامل به تبليغات به نيروي واكنش سريع تبدیل شده؛ نيرويي كه به راز تبليغاتي منجر شده است. رازي كه طرح ضربتي فرايند توسعه يافتگي را پيامي انحصاري و جهاني کرده و پديده جهاني شدن صنايع را معلول خود ساخته است، بنابراين متخصصان كشور ايران و جامعه ورزشي فوتبال ايران باید بدون نگراني به بازنگري كارشناسانه ای برسند. اميد است كارآفرينان و مديران اين بخش صنعت از همين امروز به فكر خود و جامعه خود بوده و مجدانه پيگير رابطه اين علت و معلول باشند.

5- جامعه جوان ايران خواستار پويایي و نشاط است. ورزش مقوله اي جوان پسند و در عين حال فراگير است. فراگيري صنعت ورزش مديريتي لايق مي طلبد تا به گونه اي صحيح و در مسير پيشبرد تمامي اهداف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ورزشي قرار گيرد.

عشق ايرانيان به ورزش پرهيجان فوتبال اين امكان را به وجود مي آورد تا تصميم گيران با فرهنگ مديريت ايراني كه گوشه نظري به اين صنعت دارند، استفاده بهينه از فراگيري را نصيب خود و کرده و كار‏‎‏آفرينان با ارائه نرم افزارهاي كاربردي و جامع در اين جهت نقاط قوت اين صنعت را بارور سازند.

6- همان گونه كه مي دانيد شركت "ايده پويان روز" به عنوان نماينده انحصاري تبليغات محيطي مسابقات فوتبال در ايران معرفي شده است، اين شركت همواره كوشيده تا با برگزاري مناسب و شايسته مسابقات، صنعت فوتبال ايران را به جهانيان آن گونه كه هست، معرفي کند؛ برگزاري مسابقات فوتبالي كه در گذشته در اختيار اين شركت بوده، چنان نمودي داشته است كه مسئولان ارشد كنفدراسيون فوتبال آسيا (AFC) را بر آن داشته كه نمايندگي انحصاري كارگزار تبليغاتي خود را در ايران به شركت "ايده پويان روز" واگذار کند و اميدواريم با مشاركت برندهاي شايسته و قدرتمند ايراني و تمام كساني كه به صنعت فوتبال ايران علاقه مند هستند، بتوانيم فوتبال ايران را به همه جهانيان به گونه اي برجسته و زيبا ارائه کنیم و در دور جديد فعاليت خود، برنامه هاي خاصي براي تبليغات ورزشي داريم.

7- متاسفانه در گذشته اي نه چندان دور، نگاه به صنعت ورزش صرفاً نگاهي ورزشي وگاهی تفريحي بوده است. اگر بخواهيم صنعت تبليغات ورزشي را همگام با تجارت به ورطه جهاني شدن سوق دهيم، حتما بايد نگرشي جهاني و فرامرزي به اين مقوله داشته باشيم، برخوردهاي مقطعي و كوتاه مدت جوابگوي هيچ يك از طرفين تجارت و ورزش نيست، كلان نگري در بحث تجارت جهاني و ورزش ملي كمك مي كند تا در راه فنی كردن تعامل و همگرايي تجارت و ورزش گام برداشته و صنعت تبليغات ورزش را به صورتي اصولي همچون صنعتي مولد در چرخه اقتصاد ملي به كار گيريم. براي فراهم کردن چشم اندازي زيبا در افقي روشن در اين صنعت، ديگر بحث عملكردي كوتاه مدت و بازبيني واكنشهاي سريع و مقطعي مطرح نيست. بلكه كلان نگري زماني با مزيت هاي زمان درجهت اهداف ميان مدت و بلند مدت در قالب قراردادهاي چند ساله مطرح مي شود تا با حضور برندها در مسابقات فوتبال ملي براي خود جايگاهي برجسته و يگاحنه را در بلند مدت حاصل کنند.

8- اصولا وقتي ما توقع نگرش مثبت در اين صنعت را داريم، خود نيز بايد به طور جدي و اصولي تغييراتي بنيادين و اساسي در اين عرصه ایجاد کنیم. يكي از خدماتي كه اين شركت در نظر دارد براي اولين بار به عنوان يكي از تسهيلات در اختيار شركتهاي طرف قرارداد خود بگذارد، انحصاري بودن حضور يك نام از يك فعاليت صنفي است، یعنی در طول 2 سال به هيچ عنوان به 2 شركت با يك نوع فعاليت تجاري اجازه حضور نمیدهند. هر كدام از حاميان عرصه تبليغات، فوتبال ملي را بدون حضور رقيب طي 2 سال در اختيار داشته و در شرايط عالي موجود به طور انحصاري يكه تازي مي کند و نيز اين امكان وجود دارد كه حاميان از ابزارهاي تبليغاتي حواشي مسابقات كه بسيار تاثيرگذار هستند، به راحتي استفاده کرده و در جهت گسترش و فراگير کردن تبليغات خود از آن بهره ببرند. البته خدمات بسياري براي حاميان در نظر گرفته شده كه حق مسلم آنهاست و اميدواريم تمامي اين امكانات به طور كامل در اختيارشان قرار گيرد. از آنجا كه باز گو كردن همه خدمات در حوصله چند صفحه نمي گنجد، پيشنهاد مي كنيم براي اطلاعات بيشتر از اين خدمات به واحد بازرگاني اين شركت مراجعه كنيد.

9- شركت ايده پويان روز، از سالها پيش با نگاهي متفاوت به صنعت تبليغات ورزش، پاي در اين عرصه گذاشته است. ما مسابقاتي را چه داخلی و چه خارجی برگزار كرده ايم كه اگر اغراق نباشد، در نوع خود بي نظير بوده اند كه در زير به آن مي پردازيم.

1- قهرماني جوانان آسيا در سال 79 در ورزشگاه شهيد شيرودي

2- قهرماني باشگاههاي آسيا در سال 79 در جده عربستان سعودي

3- قهرماني باشگاههاي آسيا در سال 80 در سوان كره جنوبي

4- قهرماني باشگاه هاي آسيا در سال 81 در تهران

5- سوپر جام باشگاههاي آسيا در سال 83-82 در ايران و ديگر كشورهاي شركت كننده

6- برگزاري مسابقات قهرماني فوتسال آسيا در تهران

7- برگزاري مسابقات فوتبال دوستانه ايران – بلاروس در مينسك در سال 82

8- برگزاري مسابقات مقدماتي جام ملتهاي آسيا در سال 82 در تهران و اردن

9- برگزاري مسابقات جام ملتهاي غرب آسيا (جام سايوان) سال 83 تهران

10- برگزاري مسابقات مقدماتي جام جهاني آلمان اردن – ايران در كشور اردن

11- برگزاري مسابقات مقدماتي جام جهاني آلمان قطر – ايران در كشور قطر

10- قبول كنيم كه نتوانسته ايم خودمان را خوب معرفي كنيم. از تبليغ براي معرفي درست جايگاه خود در صنعت كشورمان استفاده نكرده ايم و تا اين كار را انجام ندهيم، پايگاه مناسبي را در صحنه هاي داخلي. بين المللي و منطقه پيدا نخواهيم كرد.

تنها با انتخاب بهترين است كه دچار پشيماني و حسرت نمي شويم و هر آنچه را كه به غير از بهترين انتخاب كنيم (حتي اگر خوب هم باشد) باز دچار حسرت خواهيم شد، زيرا لياقت انتخاب بين خوب و بهتر را حق خود مي دانيم. ما در عرصه جديد تبليغات كلان، به دستگاه جديد ترجمه براي مهندسي ارتباط در جهت انتقال صحت و صداقت ماهيت خود نیاز داریم، زيرا تبليغات حرفه اي برشي از واقعيت است كه تنها در فضايي توام با صميميت، اعتماد سازي و آگاهي بخشي حاصل مي شود.

نكته اصلي در همين جمله آخر نهفته است. چگونه است كه غولهاي اقتصادي و تكنولوژي جهان همچون سوني ، مايكروسافت ، ياهو و ... به اين تفكر رسيده اند كه با وجود تبليغات وسيع و گسترده اي كه در سطح جهان انجام مي دهند، هنوز نياز دارند كه مجاري و راههاي تازه تري نيز بيابند تا بر بستری كه خود فراهم کرده اند، مقاوم و برقرار مانده و بتوانند مخاطبان بيشتري را برای بازاريابي هدف، جذب خود سازند.

مي توان اين گونه تعبير کرد كه در جهان نو و مدرن نياز به انديشيدن بر آنچه بوده است و آنچه مي خواهد باشد بيش از گذشته احساس مي شود.

تمايل به نوآوري و پيشرفت نزد ملل جهان به موضوعی مهار نا شدنی تبديل شده و كسي کسی نمی تواند آن را کنترل کند. واقعيت اين است كه ديگر موفقيت در اين عرصه، خود نوعی فناوری است و فناوری را باید مديريت کرد.

با وجوداین، نكته قابل توجه اين است كه سهم مديران و بزرگان اقتصادي در اين رويداد جهاني چقدر بوده و اصولا جايگاهشان كجاست؟

دنياي معاصر در زيربمباران تبليغات و در مواجهه با آن به شدت تاثيرپذير شده و در رویارویی با مخاطب، راهي ديگر جز تاثيرگذاري بر وي متصور نيست. از اين رو فقط و فقط تبليغات موثر و كارآمد و آن هم درسطحي حرفه اي مي تواند مشكل گشاي اين امر پيچيده باشد.

ما با اعتقادي كه به مفيد بودن استراتژي تبليغات به وسيله صنعت فوتبال در شرايط كشور خود داريم تصميم گرفته ايم دررسالت پيام رساني خود، اين ارتباط را در سطح مديران برند و بزرگان اقتصادي مطرح کنیم. با سابقه اي كه در اين بخش از صنعت در ايران داریم و مشكلاتي كه در زمينه هاي گوناگون آن شناسايي كرده ايم اطمينان داريم كه استفاده درست از اين روش مي تواند بسياري از مشكلات هزينه اي در تبليغات كلان را برطرف کرده و به سرمايه گذاري در جهت زنجيره ارزش يك سازمان مبدل شود.

تجربه جهاني اين فرايند را ثابت کرده كه :

همگرايي اقتصادي، تامين امنيت در سرمايه گذاري، آسان سازي ارتباط بين المللي، ارتقاي حجم مبادلات و فروش در سطح داخلي و بين المللي و از همه مهمتر تعامل تكنيكي مديران با تورنمنت هاي جهاني از دستاوردهاي مهم و استراتژيك اين صنعت است. به اميد روزي كه اين تعامل و همگرايي صورت پذيرد.

 

 

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید