رسانه هنر

پاسخ سئوال اول :

مهمترین معضل در صنعت تبلیغات کشور رویکرد انحصاری روز افزون در عرصه های مختلف است، عدم ایجاد فرصت برای رقابت های سالم موجب دوری افراد و شرکت های سالم و صاحب صلاحیت و آگاه از این میدان می شود و بدیهی است که پیامد چنین روندی موجب ضعف و     ناکارآمدی تبلیغات در کشور خواهد شد.

مسئله بعدی فرار روی صنعت تبلیغات ، عدم فعالیت مناسب و ناکار آمدی تشکل های صنفی تبلیغات در کشور است و سرانجام باورهای غلط سفارش دهندگان آگهی در مورد حذف و یا کاهش بودجه تبلیغاتی تحت تاثیر مشکلات اقتصادی است ، امری که در بسیاری از نقاط جهان کاملاٌ برعکس است و به نظر می رسد که برای این مسئله تلاش های فرهنگی و تبلیغاتی بیشتری   می بایست صورت پذیرد و این از جمله رسالت های مجله دانش تبلیغات بشمار می رود .

پاسخ سئوال دوم :

در درجه نخست به روز شدن اطلاعات و دستاوردهای نوین در میان مدیران صنعت تبلیغات کشور مهمترین قدم در راه جهانی شدن می باشد .

پس از آن چنانچه ما بتوانیم از مرحله مصرف کننده صرف به مرحله تولید دانش و ابزارهای تبلیغاتی دست یابیم آنگاه نسبت به ورود به عرصه های جهانی می توانیم امیدوار باشیم .

پاسخ سئوال سوم :

امروزه تبلیغات بیش از هر زمان به یک صنعت تبدیل شده است صنعتی جامع که حتی صنعت سینما با تمام پیچیده گی هایش در زیر مجموعه آن قرار دارد .

بدیهی است هر صنعتی نیاز به دانش و آگاهی های خاص خود دارد و دانش تبلیغات در برگیرنده شمار زیادی از تخصص ها و توانایی های علمی و نظری است .

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید