نقش روابط عمومی در بزرگراه های اطلاعاتی

 

The Function Of Public Relations in Information Highway

 

چکيـــده : Abstract

انقلاب تکنولوژيکی در حوزه فن آوری اطلاعات ، تأثير خود را در تمامی جنبه های زندگی از مرزهای سياست ، اقتصاد، و تکنولوژی گرفته تا حوزه فرهنگ و علوم و حتی سبک زندگی و روابط اجتماعی و هويت و خلقيات انسان ها کم و بيش نداشته است .

شبکه و نظام شبکه اي اطلاع رسانی تأثير شگرفی در حيات اجتماعی بشر گذاشته است ، به طوری که فن آوری او را تغيير ماهيت داده و از گونه ی سخت افزاری به حالتی نرم افزاری سوق داده است . اينترنت که ستون اصلی اين شبکه ارتباطاتی است ، موضوع مناسبی برای کنکاش و مداقه در چگونگی تغيير روابط انسانی جوامعی است که کاربران فراوانی از آن سود می برند. اينترنت در همان حال که دانشگاه و جامعه را پيوندی دوباره می بخشد و باعث تريج و نشر ذاتی در بين همگان می گردد. از ديگر سو نيز باعث انزوای مردم می شود و جوامع و افراد آنها را از دوران رسانه های مک لوهاند که دوران توده های جمعی و وسيع بود به عصر اطلاعات و دوران گروه هايي با علايق ويژه کاربران محصور در دنيای شخصی خويش در پشت کامپيوترهای خود می برد.

معانی نوينی برگرفته از دنيای اطلاعات هر روز وارد حوزه زبانی می گردد. اصطلاحاتی چون « سايپر اسپيس » « نظام شبکه ای » « فراشبکه ای » « شهروند شبکه ای » و هر روز يک اختراع و پيشرفتی در عرصه کامپيوتر و شبکه های اطلاعاتی است . پديده هايي چون جرم های مجازی ، مجرم مجازی ، شخصيت مجازی ، واقعيت مجازی ، دورنماي از فردای زندگی ما بدست می دهند. نرم افزارهايي با قدرت تکنيک رنگ در طيفی بالای 16 ميليون ، کامپيوترهايي که سرعت آنها در 15 سال آينده يک ميليون برابر خواهد شد ، تراشه هايي که ظرفيت آنها 15 ميليون برابر خواهد شد . (2) و همه موارد ديگر اهميت اين عرصه را به ما گوشزد می کند.

ابعاد و تاثيرات تکنولوژی های نوين ارتباطی به حدی است که ايده های بسياری را در مورد تقرب به رسانه های جديد به جای تفاوت گذاشتن بين آن لاين (online) و آف لاين (Offline) بودن آن گذاشته است . ترس از تأثيرات بيمارگونه بر روابط اجتماعی و هويت از سوی برخی از صاحبنظران مطرح شده است تا حدی که اينترنت توانسته است امکان هويت و روابط کاملاً جديدی را در همکاری با عوامل غيررسانه ای نسبت به شکل های قديم روابط ايجاد نمايد . از اين جهت رسانه های جديد نسبت به رسانه هايي که در گذشته مورد استفاده قرار گرفته اند و روابط اجتماعی جديدی ايجاد کرده بودند و همچنين به عنوان ايجاد کننده فضای جديد اجتماعی که روابط خاصی از خود به جا گذاشته بودند کمتر مورد توجه قرار گرفته اند .

در اين مقاله ، ضمن بيان ويژگی های اجتماعی تکنولوژی های ارتباطی به موضوع نقش های روابط عمومی و مفاهيمی همچون « مشاغل الکترونی » و کل کارکردهای اصلی روابط عمومی اشاره خواهد شد.

مقدمه :

بزرگراهای اطلاعاتی به وسايل ارتباطی ، اطلاعاتی و تکنولوژی هايي اطلاق می شوند که توسط آنها هر نوع پيام از جمله اخبار ، برنامه های راديويي ، تلويزيونی ، ويدئو ، فيلم ، بازی های الکترونی ، صفحات موسيقی و غيره در آن واحد و در يک خط مستقيم در حرکت باشند.

شيوه های ارتباطی و اطلاعاتی کشورهای صنعتی در نيمه اول قرن بيستم عموماً اختصاص و متعلق به يک نوع وسيله ارتباطی بودند و کمتر با هم ارتباط داشتند. در چند دهه اخير روش های پخش و دريافت اطلاعات تغيير کرده است و ترکيب جديدی به وجود آمده است به طوری که خطوط عمومی و مجزای اطلاعات به شبکه های موازی و پيچيده ارتباطی تبديل شده اند. شرکت های تلفنی ، تلگراف و مخابرات تبديل به کمپانی های عظيم حمل و نقل اطلاعات شده اند.

تلفن ، کامپيوتر ، تلويزيون و ماهواره شبکه های اطلاعاتی را به وجود آورده اند و در دنيای اطلاعات امروز خط تلفن نه تنها برای مکالمه دور و نزديک بلکه وسيله انتقال اطلاعات ، داده ها و تصاوير شده اند. بزرگراه های اطلاعاتی امروز حاصل تحقيقات و سرمايه گذاری در سه حوزه کامپيوتر ، ماهواره و صنايع فضايي و هوايي بوده است که امروزه تأثيرات گوناگونی درحوزه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جوامع ايجاد کرده است .

پيش روی ما جهانی خواهد بود با قواعد و ويژگی های جديد ، اما از همان سنخ دنيای تکنيک که زندگی در آن ، نگاه جديدی به عالم را می طلبد ، اين نگاه به طور قطع می تواند آثار و خطرات احتمالی بسط تکنولوژی های ارتباطات و اطلاعات راتعديل کند و در نهايت جامعه را در مسير مناسب قرار دهد.

در حال ورود به جامعه جديدی هستيم . جامعه ای با محتوا و ساختار کاملاً متفاوت از آنچه تا کنون در آن می زيسته ايم . در واقع می توان گفت جهان در يک مقطع جديد قرار گرفته است . مقطعی که به تعبير « کاستلر » در وجه مشخصه آن ، فرهنگ مادی ما توسط آثار يک پارادايم جديد تکنولوژيک ، دگرگون شده است ، اين پارادايم بر پايه تکنولوژی های نوين ارتباطی بنا نهاده شده است .

لذا شناخت ابعاد و تاثيرات فن آوری های نوين ارتباطی و آثار مستقيم و غير مستقيم آن در حوزه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ضروری است .

نقش های روابط عمومی

در سال 2002 ميلادی متخصصين روابط عمومی حدود 158 هزار شغل را در آمريکا در اختيار داشتند و به طور متوسط بين 35 تا 40 ساعت در هفته در بخش های مختلف فعاليت می کردند. و حتی به طور انفرادی حدود 11 هزار نفری کارشناس و متخصص روابط عمومی دانشمندان بزرگ مشغول فعاليت بوده اند و با همکاری مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعی به امور تبليغاتی و تجاری می پرداختند . با گسترش تکنولوژی های نوين ارتباطی ، چشم انداز شغلی بهتری برای بخش های مختلف روابط عمومی در سازمان های دولتی و خصوصی ايجاد شده است و يک نوع رقابت برای احراز مشاغل روابط عمومی شکل گرفته و ادامه خواد داشت و شهرت اين مشاغل در بسياری از کشورها باعث شده است که بسياری از افراد جذب اين رشته دانشگاهی شوند و با کسب تخصص های مورد نياز در رشدهای روابط عمومی ، روزنامه نگاری ، تبليغات و ساير حوزه های مرتبط با ارتباطات اجتماعی فعاليت نمايند. علاوه بر اين افزايش مشاغل و حوزه های روابط عمومی و تنوع شغلی آن ، ميزان درآمد متخصصان روابط عمومی نيز افزايش يافته است . به طوری که در سال 2002 ميلادی متوسط درآمد سالانه کارشناسان و متخصصان روابط عمومی در آمريکا به حدود 41هزار دلاری افزايش يافته است و اين نشانگر ارتقاء جايگاه شغلی اين رشته در ميان ساير حوزه های می باشد.

بنابراين با توجه به نقش مهم متخصصان روابط عمومی در دنيای امروزه دسترسی به اطلاعات و ابزارهای نوين اطلاعاتی جهت ايفای نقش های آنان ضروری به نظر می رسد.

بزرگراه های اطلاعاتی زمينه هاي را فراهم کرده اند که متخصصين روابط عمومی با دسترسی به آنها بهتر و سريع تر به توانند به اهداف خود دست يابند.

اينترنت ، به عنوان يکی از ابزارهای اصلی در جامعه اطلاعاتی کنونی توانسته است نقش بارزی را در انتقال اطلاعات فراهم نمايد .به طوری که امروز ، در ايالات متحده آمريکا بيش از 50 درصد بزرگسالان در خانه ، مدرسه يا محل کار خود به آن دسترسی دارند و بيشتر افراد از طريق وب سايت های مورد نظر اطلاعات خود را دريافت می کنند.

امروزه ، دسترسی به اين بزرگره های اطلاعاتی برای ايفای نقش های ضروری روابط عمومی ها ضروری به نظر می رسد. مهم ترين کارکردهای روابط عمومی بنا به زعم پروفسور گرونيگ (James Guring) که در سال 1948 ميلادی که بر اساس چهار مدل اصلی طراحی کرده است عبارتند از مدل تبليغی مطبوعات (1) ، مدل اطلاعات عمومی (2) ،مدل نامتقارن دو سويه (3) و مدل متقارن دو سويه (4) . اين نقش ها درکنار کارکرد آموزشی و اطلاع رسانی به عنوان مهم ترين وظايف روابط عمومی تعيين کننده تخصص و مهارت ، تعميل کننده ارتباطات ، تسهيل کننده فرايند حل مسأله و مشاوره مطرح شده ، که اميد است کارشناسان بتوانند با شناخت نقش های خود در تحقق اهداف سازمانی موفق باشد.

پی نوشت :

1) The press publicity

2)The public information model

3) Asmmetrical model the two – way

4) Symmeterical model the two – way

منابع :

1)Light and magic industrial Blutan , 2000 , "An image of Future."

2)Communication conventions in instructional Electronic chats . Kareul , Murphy . 2001.

3) Language and Internet , Dacuid Crstal , combtide University, 2001 .

4) The Media Reader : Huyhmackay , Cromwell press , 1999

5)New communication Technologies , M. Rogers , 1996

1- جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی – دکتر منوچهر محسنی – گرديدار 1380

2- ارتباطات جمعی و روابط بين الملل – دکتر علی اصغر کيا – انتشارات آن 1382

3- مبانی ارتباط – امتناع و متنوع – دکتر علی اصغر کيا – انتشارات ايران 1383

 

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید