تبلیغات و بازاریابی (248)

مینو یوسفی[1] چکیده: در دهه های اخیر جهانگردی، به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی مطرح بوده است و همه ی کشورها در رقابتی تنگاتنگ برای بهره گیری از مزایای این صنعت بوده اند. امروزه یکی از مهم ترین کاربری شهرها ، ارایه خدمات گردشگری نوین است ، چراکه شکل گیری عصر پسامدرنیته با گزاره های اصلی آن یعنی جهانی شدن ، فراروی اطلاعات و گردشگری همراه شده و دوره ی جدید در تعاملات اجتماعی و فرهنگی انسان ها خصوصا در قالب ساخت های شهری رقم زده است.توجه به نقش نوآوری در زمینه تبلیغات برای همه امور بازاریابی به ویژه بازاریابی…
مهدی ملکی[1] امین قربانی خسروشاهی[2] حمیده محمدی بوکانی[3] چکیده تبلیغات نیرومندترین ابزار آگاهی بخش در شناساندن یک شرکت ، کالا ، خدمت ، یا اندیشه و دیدگاه می باشد. گستردگی میدان تبلیغات ، چشم گیر است. چنانچه آگهی سازنده و گیرا باشند ، می توانند یک تصویر در مخاطب بوجود بیاورند یا دست کم به پذیرش و شناخت فرآورده ه و نام بازرگانی آن وادارند.ولی آچهی های همواره سازنده و گیرا نیستند . بسیاری از تبلیغات بازرگانی با شتاب بر فروش اثر نمی گذارند . کارایی تبلیغ بیشتر بر اندیشه و مغز آنهاست تا رفتار آن . ولی هنگامی که…
آنچه بیشتربه نظرمیرسد،مهندسی فروش بیشتردرحوزه فروشندگی شخصی یاحضوری كاربردداشته باشدوكمك آن به پیشرفت دانش فروشندگی متقابل بوده است. یعنی فروشندگی حضوری باتكنیك‌های خود،به قوام ودوام مباحث مهندسی فروش كمك كرده است ومهندسی فروش نیزباویژگی‌های خاص خودوباذهنیت تیزمهندسی خود،باعث ابداع وكشف شیوه‌های خلاق ونوین درفروشندگی شخصی شده است. درمهندسی فروش،زمینه فعالیت شامل محصولات وخدماتی می‌شودكه جنبه یاجهت‌گیری فنی وتكنیكی داشته باشندمانندمحصولات صنعتی،ماشین‌كاری شده،مكانیكی،شیمیایی،الكتریكی وحتی كالاهای اولیه كه كاربردهایی خاص درصنایع دارند. مهندسی فروش كه دانشی نوظهوراست،حاصل پیشرفت تكنولوژیكی جوامع بشری است. تنوع محصولات ومشابهت‌های فنی كالاهاورقابت نزدیك شركت‌هاواطلاع‌رسانی وسیع وابزارهاورسانه‌های متنوع تبلیغاتی به كمك فروش كالاهای فوق‌العاده فنی وپیچیده آمده‌اند،امابسیاری ازكالاهایی…
مقدمه: استفاده از شعارهای تبلیغاتی درروزهای اخیر از سوی برخی برندهای بزرگ و بانکها بیشتر مصطلح شده و دررسانه های جمعی با حجم بیشتری به چشم می خورد و به {مٌد} تبدیل شده است. چشم و هم چشمی و تقلید برندها از یکدیگر به این مسابقه بیشتر دامن زده و استفاده از یکی از ابزارهای تبلیغات : {شعارهای تبلیغاتی} را از معنای اصلی آن به دور ساخته و از آن استفاده صحیح و مناسب نمی کنند. بدیهی است مادامی که جامعه به ارزش، اهمیت و جایگاه علم درحل مسائل اجتماعی خود پی نبرد از این پس نیز شاهد عدم استفاده…
تبلیغات اثربخش و تاثیر تبلیغات بر فروش تهیه کننده : الهه فلاح نژاد مجرد (دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی بین الملل – دانشگاه شاهد) چکیده هرساله مبالغ زیادي صرف امور تبلیغاتی می شود بنابر این لازم است انجام تبلیغات به شکلی کارا و مؤثر صورت پذیرد . کاربردهاي تبلیغات بسیار زیاد است با این وجود تمامی آنها داراي ویژگی مشترکی هستند که آن لزوم انتقال یک پیام می باشد.کارگزاران تبلیغات تلاش می کنند از آخرین فناوري هاي ارتباطی و رسانه اي براي معرفی کالا بهره گیرند تا تمایل مخاطب را نسبت به یک محصول یا خدمت جلب کنند. به طور کلی…
تهیه کننده : الهه فلاح نژاد مجرد (دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی بین الملل– دانشگاه شاهد) چکیده هرسالهمبالغزیاديصرفامورتبلیغاتیمیشودبنابراین لازماستانجامتبلیغاتبهشکلیکاراومؤثرصورتپذیرد. کاربردهايتبلیغاتبسیارزیاداستبااینوجودتمامیآنهادارايویژگیمشترکیهستندکهآنلزومانتقالیک پیاممی باشد.کارگزارانتبلیغات تلاشمیکنند از آخرینفناوريهايارتباطیورسانهايبرايمعرفیکالابهرهگیرندتاتمایلمخاطبرانسبتبهیکمحصولیا خدمتجلبکنند. بهطورکلیتبلیغاتیکیازابزارهايبرنامه هايترویجی بهحسابمی آید. ابزارهايدیگربرنامه هايترویجیعبارتنداز: فروششخصی،روابطعمومی،پیشبردفروشوبازاریابیمستقیم. دراینمقاله ازبینابزارهايپنجگانهبرنامه هايترویجی،تنهابهابزارتبلیغاتوتاثیر آن بر روی فروشپرداختهشدهاست. تبلیغاتهرگونهارایهوترویجغیرشخصیایده،کالایاخدماتتوسطیکتبلیغ کنندهاستکهانجامآنمستلزم پرداخت هزینهباشد.تبلیغات تاثیریناملموسبررویفروش ،دربازارموردنظرایجادمیکند. درحالحاضربرنامههایتبلیغاتیبه سمتیپیشمیروندکهبتوانند موجب افزایش فروش شرکت شوند.شرکتهااز تبلیغات برايهدایتارتباطاتتشویق کنندهخودبهسوي خریدارانوجوامعهدفخود،استفادهمی کنند. تبلیغاتتاثیربهسزاییدربالابردنآگاهیمشتریدارد. تبلیغاتوسیلهایاستکهتوسطآن ، مشتریانازابداعاتونوآوریهایشرکتآگاهمیشوند.باوجوداهمیتبالایتبلیغاتبررویافزایش فروش،ارزیابیتاثیرآنبهسادگیصورتنمیگیرد.یکیازمشکلاتیکهبرسرراهمسئولینتبلیغات قراردارد ،چگونگیارائهرابطهایمشخصبیناثربخشبودنتبلیغاتوبالابردنسودفروشمی باشد. دراینتحقیق ،سعیشدهاست رابطهبین اثربخشبودنتبلیغاتوبالارفتنسودفروشمشخصگردد.همچنینباتوجهبهتغییراتفروششرکتبهازایسرمایه گذاریبرروی تبلیغات ،مدلهایمختلفتاثیرتبلیغاتبررویسودآوریشرکتارائهشدهاست. مقدمه زندگيامروزدرجوامعمدرن ،مشحونازپيامهايتبليغاتياست. اينپيامهادر قالبهايمتنوعومتعدد ،اززندگيروزمرهتازندگيكاريافرادراتحتتأثيرقرار ميدهد. ازهدفگيريمصرفكالاهايفيزيكيوخدماتبانكيگرفتهتاتبليغات پيچيدهتردرزمينههايفرهنگيبهمنظورارائةتوليداتوخوراكفكري ،همگيجزء جداناشدنيزندگيمدرنانسانهاست. توليدوارائةپيامهايتبليغاتيهمانندبسيارياز پديدههايصنعتيامروز،يكفعاليتچندرشتهايوحاصلدانشهايمتنوعيچون روانشناسي،جامعهشناسي،ارتباطات،مطالعاتفرهنگوبازارشناسياستوبهمدد روشهاوفنونمتنوعينيزانجامميشود.( حسنبشير و جعفر هفتخوانی ، 152،1386 ) دنیايامروزدنیايهزینه- منفعتمیباشد. هرمؤسسهايکهواردمبحثتبلیغاتمیشودبایدبتواندضمنجبران نمودنهزینههايمتحملشده ،بههدفخودکههماناجذبمشتريمیباشد،دستیابد. باتوجهبهآنکه…
خسرو یحیایی – عضو هیأت علمی گروه علوم ارتباطات ، دانشگاه علامه طباطبایی فرستنده پیام تبلیغاتی همواره باید درنظر داشته باشد که شعورعمومی جامعه دررابطه با اصل پویایی ، درحال رشد است. طراحی پیام های تبلیغاتی باید ازنظر قالب و محتوا ، با توجه به فرهنگ مخاطب و توجه مستمر به شعور عمومی جامعه صورت گیرد و ازجنبه های کلیشه ای و تکراری به دورباشد . شکل تبلیغات ازنظر طراحی پیام و نحوۀ ارایه باید جذاب و جالب وبا نوآوری توأم باشد ، چون مخاطب بتدریج درمقابل پیام های تبلیغات مقاوم می شود ، بنابراین طراحی پیام های تبلیغاتی باید…
نگاهی به بازاریابی نوین در صنعت ساختمان امیر مهرحسینی بازارسنجی و طراحی واحدهای مسکونی بر اساس نیازها و تمایلات مشتریان یکی از مهم ترین ابعادی است که در نظام سکونتی شهرهای ما همواره مغفول مانده است. سازندگان به پیروی از کلیشه های غالب به ساخت واحدهای مسکونی با الگوی یکسان و بدون توجه به کارکردهای مسکن در تامین آسایش، حس تشخص و نیازهای واقعی پرداخته اند. آن ها سال های سال پلان های تکراری و دم دستی را به کاربردند که تنها پی آمد آن ساختمانی ارزان تر برای سازنده و واحدهای مسکونی ناپایدار با مصرف انرژی بالا و آسایش…
بنام خداوند جان و خرد معصومه حصاری رییس هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای تبلیغاتی ایران این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید عاشق نیمه خالی لیوان باشید ما انسانها اصولا به کم قانع نیستیم نباید هم باشیم .اما چیزی که خیلی مهم است این است که یاد نگرفته ایم از داشته های خود لذت ببریم . من با حرص و طمع مخالف هستم اماانسان باید کوشش کند که زندگی خود و خانواده اش را بهبود ببخشد و در همین راستا کمکی هم به بهبو د رفاه جامعه نماید کار وفعالیت سبب میشود انسان از افکار منفی دور بماند اما حرص وآزنباید چاشنی آن گردد. برای اینکه…
برنامه تبلیغاتی یک طرح کلی، یک لیست انجام، یک راهنمای عمل است، یک برنامه استراتژیک به یک برنامه استاندارد در یک قلمرو خاص اشاره دارد.یک برنامه استراتژیک جامع بوده، و یک مساله تبلیغاتی را در یک دوره یک ساله یا چند ساله پوشش می دهد.شما می توانید این برنامه استراتژیک را با بودجه و نیازها ی خودتان هماهنگ کنید، این جاده ای است که شما برای رسیدن به مقصد نهایی باید آن را بسازید. این مقصد نهایی، بدست آوردن سهم بیشتری از بازار می باشد. سه طبقه بندی مهم از تبلیغات وجود دارد که در ادامه به توضیح آن می…
لطفا مارا در گوگل محبوب کنید