به كجا چنين شتابان

سازندگان انيميشن دربارۀ توليد انيميشن هاي تبليغاتي مي گويند

حجم انبوهي ازبرنامه هاي انيميشن بخشي ازبرنامه هاي تلويزيون را به خود اختصاص داده است. برنامه هاي جذابي كه علاوه بر تبليغات محصولات درزمينه فرهنگ سازي و آموزش غيرمستقيم حرف اول را مي زنند، ولي بايد پذيرفت اگر اين سيرصعودي با تكنيك و خلاقيت همراه نشود به معضل تكرار دچارمي شود و مخاطبانش را ازدست خواهد داد. خصوصاً اينكه سازندگان انيميشن كودكان را نشانه رفته اند و تصميم داردند چه درعرصه آموزش و چه درعرضه تبليغ حسابي روي اين قشر آموزش پذيركاركنند تا ازاين منظر به هدف نهايي خود برسند.

عليرضا كاويان راد، كارگردان ونويسنده انيميشن كه سال هاست درزمينه انيميشن فعال است، مي گويد: « اين روزها برنامه هاي انيميشن كاملاٌ آنتن تلويزيون را اشباع كرده، دراين انيميشن ها شخصيت هاي يك جور ومشابهي هستند كه هركدام نقشي را بازي مي كنند وبا استفاده ازادبيات كوچه بازاري ولوكيشن ها وفضاي رنگ و وارنگ كه هماهنگي و هارموني خاصي ندارند تمام اين تبليغات را پركرده اند.» او نكته ديگري را مطرح مي كند وآن تكنيكي است كه ازآن استفاده مي شود: « درحقيقت دچار نوعي زندگي ماشيني شده ايم كه البته گريزي ازآن نيست. اما همان كساني كه نرم افزارهاي سه بعدي را ساخته اند وبه شكل حيرت آوري ازآن استفاده مي كنند هنوزهم تكنيك هاي دوبعدي عروسكي و تركيبي را كنار گذاشته اند.»

بهرام عظيمي: سازنده انيميشن سيا ساكتي معتقد است كه انيميشن يكي از بهترين ابزارها براي فرهنگ سازي است ولي براي تبليغ كاملاٌ بايد دقت كرد كه ازميان ابزارهاي مختلف تبليغ آن چيزي را كه مناسب تراست انتخاب كرد. او مي گويد:« متأسفانه درحال حاضر اكثرسفارش دهنده ها به انيميشن روي آورده اند. درواقع تبليغ با انيميشن مدشده، كه زياد خوشايند نيست. با وجود اينكه جايگاه اصلي انيميشن تبليغ كالاهاي مختلف است ولي گاهي اوقات اگر تبليغ به صورت تركيبي ساخته شود تأثيرش به مراتب بيشتراست.»

هرچند درسال هاي اخير به اين هنرتوجه خاصي مي شود ولي نبايد فراموش كنيم ساخت انيميشن هاي بدون تكنيك وغير خلاقانه مسير رشد اين هنر را منحرف مي كند.

امير محمد دهستاني با اشاره به رشد چشمگير انيميشن و جلوه هاي ويژه دردنيا مي گويد: « تبليغاتي كه درقالب انيميشن هاي انجام مي شود دربسياري تأثيربسزايي دارد، اما استفاده بي جا وساخت فيلم هاي انيميشن غيرخلاقانه بي شك ضربه به سفارش دهندگان وارد مي كند به صورتي كه گاهي صرفه جويي آشكارظاهري زيان هاي سنگين پنهان بعدي را به دنبال خواهد داشت.»

تكرا زيان آوراست

كاويان راد تكراربيش از حد را معضلي براي انيميشن مي داند:‌ « آنچه مسلم است درحال حاضر انيميشن هايي كه درتلويزيون پخش مي شود به قالب تكرار رسيده و به نوآوري نياز جدي دارد، طبيعي است كه تكرار بيش ازحد يك قالب مشخص موجب از بين رفتن اثركامل آن مي شود.»

وي علاوه براينكه تكرار

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید