سوابق علمی و تحقیقی

مهرداد بوستانچی

 

 

سال 1370                  تحقیق و گزارش آماری در اقتصاد ایران

                                تهران- دانشگاه علامه طباطبائی

 

سال 1371                  تحقیق و طراحی نخستین نشریه تخصصی و بین المللی تبلیغات در ایران

                                تهران – دانشگاه علامه طباطبائی

 

سال 1371                  تجزیه و تحلیل محتوای پیامهای بازرگانی در ایران       آبان 1371

                                            تهران- دانشگاه علامه طباطبائی

 

سال 1372                  تجزیه و تحلیل محتوای پیامهای بازرگانی در ایران

                                بدنه اتوبوسهای شرکت واحد در تهران       آبان 1372

                                تهران – شرکت گسترش تبلیغات ایران

 

سال 1381                  بنیانگزار نخستین نشریه تخصصی تبلیغات در ایران- دانش تبلیغات

 

سال 1381 تا کنون      مدیر مسئول نشریه دانش تبلیغات ، مشاور و مجری  تبلیغات

 

 

سوابق حرفه ای

 

سال 1367                  شرکت تبلیغاتی خوش کیش-کارشناس بازاریابی               

سال 1368                  شرکت تبلیغاتی ارتباط -کارشناس بازاریابی  

سال 1369                  شرکت تبلیغاتی گسترش تبلیغات  -کارشناس بازاریابی  

 سال 1370                 شرکت تبلیغاتی هنر آذین نوین  - بنیانگزار و مدیرعامل

سال 1372                  شرکت کومپاس ایران  - مدیربازرگانی

سال 1375                  شرکت تبلیغاتی تینانوا - مدیربازرگانی

سال 1376                  شرکت تبلیغاتی زرین برگ - بنیانگزار و مدیرعامل

سال 1378                  شرکت تبلیغ گستر سیما آرا مدیرمسئول و مدیربازرگانی

سال 1381  تا کنون      نشریه دانش تبلیغات مدیرمسئول

                                     مشاور و مجری تبلیغات محیطی

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید